Sponsored links


[00:00.04] First Snow Fall Tuyết đầu mùa| [00:03.06]  Today is November 26th. Hôm nay là ngày 26 tháng 11. |[00:06.05] It snowed all day today. Tuyết rơi cả ngày.|[00:08.63] The snow is beautiful. Tuyết thật đẹp.|[00:11.29] The snow finally stopped. Cuối cùng tuyết đã ngừng rơi.|[00:14.50] My sister and I are excited. Chị tôi và tôi đều phấn khích. | [00:17.46] My Mom doesn't like the snow. Mẹ tôi không thích tuyết. | [00:20.37] My Mom has to shovel the drive way. Mẹ tôi phải xúc tuyết để lấy lối xe đi. | [00:23.55] My sister and I get to play. Chị tôi và tôi chuẩn bị ra ngoài chơi. | [00:26.10] I put on my hat and mittens. Tôi đội mũ và đeo gang tay. | [00:29.48] My Mom puts on my scarf. Mẹ quấn khăn cho tôi. | [00:32.21] My Mom zippers my jacket. Mẹ kéo khóa áo khoác cho tôi. | [00:34.98] My sister puts on her hat and mittens. Chị gái tôi đội mũ và đeo găng tay. | [00:38.44] My Mom puts on her scarf. Mẹ quấn khăn cho chị. | [00:41.33] My Mom zippers her jacket. Mẹ kéo khóa áo khoác cho chị. | [00:44.21] My sister and I go outside. Chị gái và tôi đi ra ngoài. | [00:47.40] We begin to make a snow man. Chúng tôi bắt đầu đắp người tuyết. | [00:50.41] My Mom starts to shovel the snow. Mẹ tôi bắt đầu xúc tuyết. | [00:53.34] My sister and I make snow angels. Chị gái và tôi đắp các thiên thần tuyết. | [00:56.52] My sister and I throw snowballs. Chị gái và tôi ném bóng tuyết. | [00:59.61] It starts to snow again. Tuyết lại bắt đầu rơi. | [01:02.01] We go inside for hot chocolate. Chúng tôi vào nhà để uống chocolate nóng. | [01:04.78]
Sponsored links