Sponsored links


|[00:00.00]Jessica's First Day of School Ngày đầu tiên đi học của Jessica.|[00:04.84] Today is Jessica's first day of kindergarten. Hôm nay là ngày đầu tiên Jessica đi nhà trẻ.|[00:08.67] Jessica and her parents walk to school. Jessica cùng bố mẹ đi bộ tới trường. |[00:13.31] Jessica's Mom walks with her to her classroom. Mẹ đi cùng Jessica tới lớp. |[00:17.91] Jessica meets her teacher. Jessica gặp thầy giáo của mình. |[00:21.31] His name is Mr. Parker. Tên thầy là Parker. |[00:24.51] The school bell rings at 8.45 A.M.. Chuông trường reo lúc 8.45 sáng. |[00:29.48] Jessica hugs and kisses her Mom goodbye. Jessica ôm và hôn tạm biệt mẹ. |[00:34.90] Jessica's Mom says "I love you." Mẹ Jessica nói "Mẹ yêu con". |[00:39.60] At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem. 9 giờ sáng, Jessica đứng để hát Quốc ca. |[00:45.11] Mr. Parker calls out children's names. Thầy Parker đọc to tên của lũ trẻ. |[00:49.15] Each child yells back "Here." Chúng lần lượt kêu to 'Em đây'. |[00:52.92] Mr. Parker teaches them about letters. Thầy Parker dạy chữ cho lũ trẻ. |[00:57.39] Mr. Parker teaches them about numbers. Thầy Parker dạy số cho lũ trẻ. |[01:02.02] At 10:15 A.M. the students have recess. Bọn trẻ nghỉ giải lao lúc 10 giờ 45 phút. |[01:08.01] Recess is fun. Giờ giải lao thật vui. |[01:10.04] The students get to play and eat. Bọn trẻ được chơi và ăn. |[01:13.00] At 10:30 A.M. the students go to gym class. Lúc 10 giờ 30 phút, bọn trẻ tới phòng thể dục. |[01:19.50] At 11:15 A.M. the students return to Mr. Parker's classroom. Lúc 11 giờ 15 phút, bọn trẻ trở lại lớp của thầy Parker. |[01:26.50] Mr. Parker tells the students to sit on the carpet. Thầy Parker bảo bọn trẻ ngồi lên thảm trải sàn. |[01:29.50] Mr. Parker reads the students a story. Thầy Parker đọc chuyện cho chúng nghe. |[01:36.16] Mr. Parker teaches the students a song. Thầy Parker dạy cho chúng tập hát. |[01:38.24] The lunch bell rings. Chuông báo bữa trưa reo. |[01:39.94] Jessica's first day of school is over. Ngày đầu tiên đi học của Jessica đã kết thúc.
Sponsored links