Sponsored links


|[00:00.64]Jennifer the Firefighter Lính cứu hỏa Jennifer|[00:04.24] Jennifer Smith is a firefighter. Jennifer Smith là một lính cứu hỏa.|[00:07.44] She is one of the first female firefighters. Cô ấy là một trong những lính cứu hỏa nữ đầu tiên.|[00:11.12] Jennifer works hard every day. Ngày ngày Jennifer làm việc chăm chỉ.|[00:14.24] Jennifer exercises every day. Jennifer tập thể lực hàng ngày.|[00:17.60] She lifts weights. Cô ấy đẩy tạ.|[00:20.00] She wants her muscles to be very strong. Cô ấy muốn cơ bắp của mình trở lên khỏe khoắn.|[00:23.60] She saves people's lives every day. Hàng ngày cô ấy cứu sống nhiều người.|[00:27.20] She is very strong. Cô gấy rất khỏe.|[00:30.00] Jennifer is married. Jennifer đã kết hôn.|[00:32.08] Her husband is a school teacher. Chồng cô ấy là giáo viên ở trường.|[00:35.28] Jennifer's husband is proud of her. Chồng Jennifer tự hào về cô ấy.|[00:38.48] Jennifer is a mother. Jennifer là một người mẹ.|[00:40.80] She has two daughters. Cô ấy có hai con gái.|[00:43.36] Jennifer's daughters are proud of her too. Các con của Jennifer đều tự hào về cô ấy.|[00:47.12] Jennifer is happy being a firefighter. Jennifer hạnh phúc vì là một lính cứu hỏa.|[00:50.48] Jennifer is happy being a wife. Jennifer hạnh phúc vì là một người vợ.|[00:53.60] Jennifer is happy being a mother. Jennifer hạnh phúc vì là một người mẹ.
Sponsored links