Sponsored links


|[00:00.40]Mark's Big Game Trận đấu lớn của Mark|[00:03.20] Mark's favourite sport is hockey. Môn thể thao yêu thích của Mark là khúc côn cầu.|[00:06.08] He is 15 years old. Cậu 15 tuổi.|[00:08.64] Mark practises three times a week. Mark tập luyện ba lần một tuần.|[00:11.84] Practices are two hours long. Tập luyện trong hai giờ đồng hồ.|[00:14.72] Mark plays one game a week. Mark thi đấu một trận một tuần.|[00:17.52] Mark is a good hockey player. Mark là một cầu thủ khúc côn cầu giỏi.|[00:19.52] He plays on Friday nights. Cậu thi đấu vào các tối thứ Sáu.|[00:22.08] Friday night hockey games are popular. Các trận đấu khúc côn cầu thường diễn ra vào tối thứ Sáu.|[00:25.50] Mark's family watches him play. Gia đình Mark xem cậu thi đấu.|[00:29.52] Mark's friends watch him play too. Các bạn của Mark cũng xem cậu thi đấu.|[00:32.72] There are always many fans. Thường có rất nhiều người hâm mộ.|[00:35.60] Tonight is the big game. Tối nay là một trận đấu lớn.|[00:38.56] Coaches are coming to watch Mark play. Các huấn luyện viên sẽ đến xem Mark thi đấu.|[00:41.84] Mark wants to play in the National Hockey League (NHL). Mark muốn được thi đấu tại giải National Hockey League (NHL).|[00:44.50] Mark wants to make a lot of money. Mark muốn kiếm thật nhiều tiền|[00:48.80] It is very hard to play in the NHL. Rất kho để được chơi tại NHL|[00:52.64] Mark's parents want him to go to college. Bố mẹ Mark muốn cậu học đại học.|[00:56.16] They want him to have an education. Họ muốn cậu có học vấn.|[00:59.20] They want Mark to be successful. Họ muốn Mark thành đạt.|[01:02.08] They want Mark to be happy. Họ muốn Mark hạnh phúc.
Sponsored links