Sponsored links


|[00:00.56]The Easter Egg Hunt Săn tìm trứng Phục sinh|[00:03.44] Samantha is going to an Easter egg hunt. Samantha sắp đi chơi trò chơi săn tìm trứng Phục sinh|[00:06.25] Tracey is going to an Easter egg hunt. Tracey sắp đi chơi trò chơi săn tìm trứng Phục sinh|[00:09.00] The Easter egg hunt is at Sydney's house. Trò chơi săn tìm trứng Phục sinh diễn ra  ở nhà Sydney.|[00:12.50] It is going to be fun. Nó sẽ rất thú vị.|[00:15.28] Sydney's mom hid chocolate eggs. Mẹ của Sydney đã giấu những quả trứng sô cô la.|[00:18.40] Sydney's mom hid chocolate bunnies. Mẹ của Sydney đã giấu những chú thỏ sô cô la.|[00:21.52] Everybody is here. Mọi người đã có mặt ở đây.|[00:23.76] Everybody has an Easter basket. Mỗi người đều có một giỏ Phục sinh.|[00:26.88] The Easter egg hunt can start. Trò chơi săn tìm trứng Phục sinh có thể bắt đầu.|[00:30.08] Everybody must close their eyes. Mọi người phải nhắm mắt.|[00:33.12] One, two, three, go! Một, hai, ba, đi tìm!|[00:36.72] Samantha finds an Easter egg. Samatha tìm thấy một quả trứng Phục sinh.|[00:39.36] The Easter egg is behind a table. Qủa trứng Phục sinh ở đằng sau cái bàn|[00:42.08] She puts it in her basket. Cô ấy đặt nó vào giỏ của mình.|[00:44.56] Tracey finds a chocolate Easter bunny. Tracey tìm thấy một chú thỏ Phục sinh bằng sô cô la.|[00:47.24] It's under the couch. Nó ở dưới đi văng.|[00:48.72] Tracey puts in her basket. Cô ấy đặt nó vào giỏ của mình.|[00:51.52] Sydney finds a chocolate Easter bunny too. Sydney cũng tìm thấy một chú thỏ Phục sinh bằng sô cô la.|[00:55.00] It's in front of the television. Nó ở phía trước ti vi.|[00:58.64] She puts in her basket. Cô ấy đặt nó vào giỏ của mình.|[01:01.44] Everybody finds lots of chocolate. Mọi người đều tìm được nhiều sô cô la.|[01:04.56] Everybody shares their chocolate. Mọi người chia cho nhau sô cô la.|[01:07.44] Samantha, Tracey, and Sydney love Easter. Samantha, Tracey và Sydney thích lễ Phục sinh.
Sponsored links