Sponsored links


|[00:01.00]Joe's First Car Chiếc ô tô đầu tiên của Joe|[00:04.00] Joe is 18 years old. Joe năm nay 18 tuổi.|[00:06.88] Joe works at McDonald's. Joe làm việc tại nhà hàng McDonald.|[00:12.89] Joe saves all his money. Cậu tiết kiệm tất cả số tiền kiếm được.|[00:14.86] Joe has 00.00 in the bank. Cậu có 2500 đô la trong ngân hàng.|[00:15.86] He wants to buy a sports car. Cậu muốn mua một chiếc xe thể thao.|[00:18.75] Joe starts to look for a new car. Joe bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe mới.|[00:21.83] Joe looks in the newspaper. Joe tìm trên báo.|[00:23.97] Joe looks in magazines. Joe tìm trên các tạp chí.|[00:24.97] Joe finds a car he likes. Joe tìm thấy một chiếc xe mà cậu thích|[00:25.97] Joe goes to see the car with his dad. Joe đi xem chiếc xe cùng với bố.|[00:28.42] He really likes it. Cậu thực sự thích nó.|[00:36.83] Joe doesn't have enough money. Joe không có đủ tiền.|[00:39.51] Joe's dad tells him to keep saving his money. Bố Joe nói cậu hãy tiếp tục tiết kiệm tiền.|[00:42.00] Joe wants this car a lot. Joe rất muốn chiếc xe này.|[00:47.43] Joe asks his dad to help him. Joe nhờ bố giúp mình.|[00:51.69] Joe and his dad make a deal. Joe và bố có một thỏa thuận.|[00:53.23] Joe's dad will lend him the money. Bố Joe cho cậu vay tiền.|[00:57.54] Joe must work hard. Joe phải làm việc chăm chỉ.|[01:00.42] He must pay the money back to his dad. Cậu phải trả tiền lại cho bố.|[01:01.80] Joe is very happy. Joe rất hạnh phúc.|[01:05.42] Joe owns his first car. Joe sở hữu chiếc xe đầu tiên trong đời.
Sponsored links