Sponsored links


|[00:00.45]Summer Vacation Kỳ nghỉ hè|[00:02.42] Today is the last day of school. Hôm nay là ngày cuối cùng đến trường.|[00:06.25] It is summer vacation. Vậy là kỳ nghỉ hè đã đến.|[00:08.76] Grace is very excited. Grace thấy rất phấn chấn.|[00:11.68] This summer will be fun. Mùa hè này sẽ rất vui.|[00:14.11] Grace is going to visit her Grandparents. Grace dự định đi thăm ông bà.|[00:17.12] They have a cottage. Họ có một ngôi nhà nhỏ.|[00:19.18] The cottage is on Lake Erie. Ngôi nhà ở bên hồ Erie|[00:21.25] It is a lot of fun. Sẽ rất vui.|[00:24.41] Grace is going to swim. Grace sẽ đi bơi.|[00:26.82] She is going to play board games. Cô ấy sẽ chơi cờ bàn|[00:28.30] She is going to talk with her grandparents. Cô ấy sẽ trò chuyện với ông bà.|[00:32.55] Grace is going to have fun. Grace sẽ có nhiều trải nghiệm vui vẻ.|[00:35.49] Grace is going to a summer camp. Grace sẽ đi trại hè.|[00:37.48] She will sleep in a cabin. Cô ấy sẽ ngủ trong ca bin.|[00:39.74] She will make lots of new friends. Cô ấy sẽ có rất nhiều bạn mới.|[00:42.17] Grace will learn campfire songs. Grace sẽ học những bài hát lửa trại|[00:45.61] Camp will be fun. Cắm trại sẽ rất vui.|[00:47.56] Grace is going to Cape Cod with her parents. Grace sẽ đi Cape Cod với bố mẹ cô ấy.|[00:52.47] We are going for two weeks. Chúng ta sẽ đi trong hai tuần.|[00:54.99] We are going to drive. Chúng ta sẽ lái xe.|[00:56.94] Grace will see the ocean. Grace sẽ nhìn thấy biển.|[00:59.79] Cape Cod will be beautiful. Cape Cod sẽ rất đẹp.|[01:02.57] Summer vacation is fun. Kỳ nghỉ hè thật là vui.
Sponsored links