Sponsored links


|[00:00.32]Cleaning Up Leaves Quét lá|[00:03.20] The leaves are changing colours. Lá cây đang đổi màu.|[00:05.60] I see red maple leaves. Tôi nhìn thấy những chiếc lá phong màu đỏ.|[00:08.00] I see orange maple leaves. Tôi nhìn thấy những chiếc lá phong màu cam.|[00:10.48] I see yellow maple leaves. Tôi nhìn thấy những chiếc lá phong màu vàng.|[00:13.36] The leaves are beautiful. Những chiếc lá thật đẹp.|[00:15.84] It is starting to get cold. Trời bắt đầu trở lạnh.|[00:17.36] The wind is strong. Gió rất mạnh|[00:20.32] Winter is coming. Mùa đông đang tới gần.|[00:22.32] The leaves fall off the trees. Những chiếc lá lìa cành.|[00:25.04] On Saturday we will clean them up. Vào thứ 7 chúng tôi sẽ quét dọn chúng.|[00:28.24] The whole family helps. Cả gia đình cùng làm.|[00:30.72] My Dad gets the rake. Bố sẽ cầm cái cào.|[00:32.96] My Mom gets the garbage bags. Mẹ sẽ mang những bao đựng rác.|[00:35.68] My brother and I help too. Anh trai và tôi cùng phụ giúp.|[00:38.24] We gather leaves with our hands. Chúng tôi dùng tay thu lá.|[00:40.80] We make a big pile. Chúng tôi đánh thành đống lớn.|[00:43.36] My brother and I jump in the leaves. Anh trai và tôi nhảy vào đống lá.|[00:46.00] We make a big mess. Chúng tôi làm lá vương tung tóe.|[00:48.40] Our parents don't mind. Bố mẹ không bận tâm.|[00:50.56] Our parents fill our coats with leaves. Bố mẹ nhét đầy lá vào áo khoác của chúng tôi.|[00:53.92] We look really big. Chúng tôi nhìn to đùng.|[00:56.08] Everyone laughs. Mọi người cùng cười lớn.|[00:57.92] Play time is over. Giờ chơi đã hết.|[01:00.00] Back to work. Trở lại làm việc thôi.
Sponsored links