Sponsored links


|[00:00.48]Remembrance Day Ngày tưởng niệm|[00:02.96] My grandfather fought in World War II. Ông tôi chiến đấu trong thế chiến thứ hai|[00:06.24] My grandmother was a nurse in World War II. Bà tôi là y tá trong thế chiến thứ hai|[00:10.16] Today is November 11th. Hôm nay là ngày 11 tháng 11.|[00:12.80] Today is Remembrance Day. Hôm nay là ngày tưởng niệm.|[00:15.60] Today we celebrate soldiers. Hôm nay chúng ta tôn vinh các chiến sĩ.|[00:18.40] Everyone wears a poppy. Mọi người đều đeo một bông hoa anh túc.|[00:20.88] Poppies are red flowers. Những bông hoa anh túc có màu đỏ thắm|[00:23.68] Poppies remind me of my grandparents. Những bông hoa anh túc gợi tôi nhớ về ông bà.|[00:26.88] Poppies remind me of their sacrifice. Những bông hoa anh túc nhắc nhở tôi về sự hi sinh.|[00:30.32] At 11:00 AM there are two minutes of silence. Đúng 11 giờ sáng, có hai phút mặc niệm.|[00:34.64] People remember their friends and family. Mọi người nhớ về bạn bè và gia đình mình.|[00:37.84] People recite the poem "In Flanders Field." Mọi người ngâm bài thơ “Trên cánh đồng Flanders”|[00:42.00] It is a sad poem. Đó là bài thơ buồn|[00:43.76] It helps us remember. Nó giúp chúng ta tưởng nhớ.|[00:45.92] Today we wish for peace in the world. Ngày hôm nay chúng ta cầu mong hòa bình cho thế giới.
Sponsored links