Sponsored links


|[00:00.27]Weather Thời tiết.|[00:01.77] You can watch the weatherman on TV, to find out what the weather will be like. Bạn có thế xem người dự báo thời tiết trên ti vi để biết thời tiết sẽ thế nào.|[00:07.20] It might be a nice clear day with no clouds in the sky. Đó có thể là một ngày đẹp, trời quang mây tạnh|[00:11.40] The sun might be shining. Mặt trời chiếu sáng.|[00:12.86] It could be a cloudy day. Nó có thể là một ngày nhiều mây.|[00:14.96] Sometimes, cloudy days are just dull. Đôi khi,những ngày nhiều mây, trời chỉ u ám.|[00:19.81] On some cloudy days, it begins to rain or snow. Một số ngày nhiều mây, trời mưa hoặc tuyết rơi.|[00:24.09] Some days are rainy. Một số ngày trời mưa.|[00:26.28] You need a raincoat, umbrella and boots on a rainy day. Bạn cần mang áo mưa, ô và ủng vào ngày mưa.|[00:31.83] Rain makes the flowers and grass grow. Mưa giúp cho hoa trái và cây cỏ phát triển.|[00:35.01] The weather forecast might say that it will be windy. Dự báo thời tiết báo rằng sẽ có gió.|[00:39.57] You could have a gentle breeze. Bạn có thể tận hưởng cơn gió nhè nhẹ.|[00:42.77] It might be very gusty so that the wind pushes you. Nhưng cũng có thể thối mạnh đến mức gió có thể đẩy bạn.|[00:47.92] It is dangerous if the wind is very strong. Sẽ nguy hiểm nếu gió rất mạnh|[00:51.86] A hurricane or tornado is very dangerous. Một cơn bão hoặc lốc xoáy sẽ vô cùng nguy hiểm|[00:56.01] Once in a while, the weatherman says there will be hail. Đôi khi, người dự báo thời tiết dự báo sẽ có mưa đá.|[01:00.55] Hail stones are hard cold pellets of ice that fall from the sky. Mưa đá là những cục băng lạnh và cứng rơi từ trên trời xuống|[01:06.100] Sometimes, the weatherman will say that there will be snow flurries. Đôi khi, người dự báo thời tiết dự báo rằng sẽ có cơn mưa tuyết bất chợt.|[01:12.97] Sometimes, there is just a light dusting of snow. Đôi khi, chỉ là trận mưa tuyết nhỏ|[01:15.42] Sometimes, there is a blizzard or a snowstorm. Đôi khi, có trận bão tuyết|[01:19.94] It can be dangerous driving through a blizzard. Lái xe khi bão tuyết có thể nguy hiểm|[01:23.85] If there is a lot of snow, the streets have to be plowed. Nếu có nhiều tuyết, các con đường phải được cào tuyết|[01:29.75] You need a hat, coat, mittens and boots on a very cold day. Bạn cần đội mũ, mặc áo khoác, đeo găng tay và đi ủng vào những ngày rất lạnh|[01:37.81] Sometimes, the weather forecast is wrong. Đôi khi dự báo thời tiết không chính xác|[01:40.73] The weatherman might say that it will be a sunny day, but then the clouds come in and it rains. Người dự báo thời tiết có thể dự báo rẳng trời sẽ nắng nhưng rốt cục mây kéo đến và trời mưa|[01:48.26] That is not good if you are planning a picnic. Sẽ không may nếu bạn dự định đi picnic|[01:49.75] I prefer sunny days that are warm but not too hot. Tôi thích những ngày nắng, ấm áp nhưng không quá nóng|[01:55.54] I like to feel a gentle breeze to cool me down. Tôi thích cảm nhận những cơn gió nhẹ mơn man giúp tôi thấy sảng khoái.
Sponsored links