Sponsored links


|[00:00.56]House Ngôi nhà|[00:01.92] A house is divided into different rooms. Một ngôi nhà được chia ra thành các phòng khác nhau.|[00:04.58] In my house, there is a living room. Trong nhà tôi, có một phòng khách.|[00:06.72] There is a couch, two chairs, a coffee table and a television set in the living room. Trong phòng khách, có một đi văng, hai chiếc ghé, một bàn cà phê và một chiếc ti vi.|[00:14.11] In the kitchen, there is a stove and a refrigerator. Trong căn bếp, có một bếp nấu ăn và một tủ lạnh|[00:19.04] There is also a sink and a dishwasher in the kitchen. Còn có một bồn rửa và máy rửa bát đĩa trong căn bếp.|[00:23.36] There is a kitchen table and chairs. Có một bộ bàn ghế bếp.|[00:26.24] We eat most of our meals at the kitchen table. Hầu hết các bữa ăn của chúng tôi diễn ra ở bàn bếp|[00:29.76] We have a dining room. Chúng tôi có một phòng ăn|[00:31.76] There is a dining table and chairs in there. Có một bộ bàn ghế ăn ở đó.|[00:35.12] There is a washroom or bathroom. Có một phòng rửa hoặc phòng tắm|[00:38.80] There is a toilet, sink and bathtub in the bathroom. Có một bồn cầu, bồn rửa và bồn tắm trong phòng tắm.|[00:43.84] There is also a shower in the bathroom. Còn có một vòi hoa sen trong phòng tắm.|[00:46.80] We have three bedrooms. Chúng tôi có ba phòng ngủ.|[00:49.04] The bedrooms are upstairs. Các phòng ngủ ở trên tầng.|[00:51.84] My brother's room, my room and my parent's room all have beds in them. Phòng ngủ của anh tôi, của tôi và của bố mẹ tôi tất cả đều có giường bên trong.|[00:58.04] We also have dressers in our rooms. Cón có nhiều tủ nhỏ nhiều ngăn trong phòng của chúng tôi.|[01:01.36] There are closets in all of the bedrooms. Có nhiều tủ đựng đồ trong tất cả các phòng ngủ.|[01:04.24] We keep our clothes in the closets. Chúng tôi để quần áo trong các tủ đựng đồ|[01:07.04] There is a basement in our house. Có một tầng hầm trong nhà chúng tôi|[01:09.44] We store things in the basement. Chúng tôi giữ các thứ ở trong tầng hầm.|[01:12.08] There is a laundry room in the basement. Phòng giặt đồ ở dưới tầng hầm|[01:15.12] There is a washing machine and a dryer in the laundry room. Có một máy giặt và máy sấy trong phòng giặt đồ|[01:20.00] This is where we wash and dry our clothes. Đây là nơi chúng tôi giặt và sấy quần áo|[01:23.68] There is a garage attached to the house. Có một gar a gắn vào ngôi nhà.|[01:27.04] We keep the car in the garage. Chúng tôi để để xe trong ga ra|[01:30.24] You drive up the driveway and into the garage. Bạn lái xe trên đường ra vào ga ra|[01:34.40] We also have a front yard and a back yard. Chúng tôi cũng có một sân trước và một sân sau|[01:37.52] There is a vegetable garden in the back yard. Có một vườn rau ở sân sau|[01:40.64] There are some flowers and a tree planted in the front yard. Có một số loại hoa và một cái cây được trong ở sân trước
Sponsored links