Sponsored links


|[00:00.64]The Farm Trang trại|[00:03.84] My uncle is a farmer. Bác tôi là một nông dân.|[00:06.96] He lives on a farm. Bác sống ở một trang trại.|[00:10.00] He has many different types of animals. Bác có nhiều loại động vật khác nhau.|[00:14.00] In the barn, there are horses and cows. Trong chuống là ngựa và bò.|[00:18.32] The cows swish the flies away from themselves with their tails.|[00:21.60] Những con bò phe phẩy cái đuôi để đuổi ruồi ra khỏi người chúng.|[00:23.28] It sounds very loud if a cow says "moo" when you are standing there. Thật ầm ĩ nếu một con bò kêu ‘ò’ khi bạn đang đứng ở đó.|[00:29.20] The cows eat the grass from my uncle's field. Những con bò này ăn cỏ trên cánh đồng của bác tôi.|[00:33.28] He gets milk from the cows. Bác vắt sữa từ những chú bò.|[00:36.72] I put a saddle on one of the horses and went for a ride. Tôi đóng yên lên một trong những con ngựa và cỡi đi.|[00:41.44] There are pigs in the pigpen. Trong chuống lợn là những chú lợn.|[00:44.64] He has goats. Bác tôi có những chú dê.|[00:47.36] He says that the goats will eat just about anything. Bác bảo rằng những chú dê có thể ăn gần như mọi mọi thứ.|[00:51.76] He has a chicken coop with chickens in it. Bác có một chuồng ga với những chú gà trong đó.|[00:55.52] The chickens lay eggs. Những chú gà đẻ ra trứng.|[00:58.64] Have you ever seen baby chicks? Đã bao giờ bạn thấy những chú gà con chưa?|[01:02.16] They are very cute. Chúng thật đáng yêu.|[01:05.44] My uncle collects the eggs every morning. Bác tôi nhặt trứng vào mỗi buổi sáng.|[01:09.84] There is a rooster too. Còn có một chú gà trống.|[01:12.96] The rooster crows when the sun comes up. Chú gà trống cất tiếng gáy khi mặt trời ló rạng.|[01:16.88] My uncle also has a goose. Bác tôi còn có một con ngỗng.|[01:20.32] The goose makes a honking noise. Chú ngỗng hay kêu.|[01:23.92] I don't think that the goose likes me. Tôi không nghĩ là chú ngỗng ấy thích tôi.|[01:27.36] It nips me when I go near it. Nó mổ tôi khi tôi đến gần.|[01:30.80] Many cats live in my uncle's barn. Trong chuồng còn có nhiều mèo.|[01:34.32] They are stray cats, but he lets them stay there because they keep the mice away. Đó là những chú mèo đi lạc, nhưng bác tôi để chúng ở đó để chúng bắt chuột.|[01:40.05] My uncle feeds the cats. Bác tôi cho mèo ăn.|[01:41.68] My uncle says that he would like to get some sheep for his farm. Bác tôi nói rằng bác muốn có một số con cừu trong trang trại của bác.|[01:47.60] You can get wool from sheep. Bác có lấy lông từ những chú cừu.|[01:50.56] There are a lot of animals on my uncle's farm. Có rất nhiều động vật ở trang trại của bác tôi.
Sponsored links