Sponsored links


|[00:00.37]Wild Animals Động vật hoang dã|[00:03.40] Some animals are wild. Một số loại động vật sống hoang dã.|[00:05.07] They don't live in homes or cages. Chúng không sống trong nhà hay trong lồng.|[00:07.62] They live in jungles or on plains. Chúng sống trong rừng rậm hoặc vùng đồng bằng.|[00:10.42] The lion is the king of the beasts. Sư tử là chúa tể của muôn loài.|[00:12.69] He is very mighty. Nó rất mạnh mẽ.|[00:14.66] He roars loudly. Nó gầm vang dội.|[00:16.72] The giraffe has a long neck. Hươu cao cổ có cái cổ dài.|[00:19.41] He eats leaves from the tallest trees. Nó ăn lá của những cây cao nhất.|[00:22.51] The elephant is very large. Voi rất to lớn.|[00:25.25] He has a trunk and two tusks. Nó có một cái vòi và hai ngà|[00:27.94] A tiger has stripes. Hổ có nhiều vằn.|[00:30.77] Some bears are black, and some are brown. Một số con gấu có màu đen và một số có màu nâu.|[00:35.39] There are even white bears called polar bears. Thậm chí có cả gấu trắng, gọi là gấu Bắc cực.|[00:38.72] A kangaroo lives in Australia. Chuột túi sống ở nước Úc.|[00:41.23] That is the only place that you would find a kangaroo, except in a zoo. Ngoại trừ sở thú, đây là nơi duy nhất bạn có thể thấy một con chuột túi.|[00:48.13] It might be frightening to run into a wolf or a fox. Có lẽ sẽ rất đáng sợ nếu bạn va phải một con sói hay cáo.|[00:52.81] Monkeys run and play in the trees. Những con khi chạy nhảy và chơi trên cây.|[00:55.63] In Canada, we don't see lions, tigers, giraffes or monkeys running wild. Ở Canada, chúng ta không thấy những con sư tử, hổ, hưu cao cổ hay khỉ hoang dã.|[01:01.86] There are squirrels in my back yard. Có một số chú sóc ở vườn sau nhà tôi.|[01:03.96] Sometimes, I see a raccoon or a chipmunk. Đôi khi tôi thấy một con gấu trúc Bắc Mỹ hay một con sóc chuột.|[01:07.80] In northern Ontario, you might see a moose or a bear. Ở bắc Ontario, bạn có thể thấy một con nai sừng tấm hoặc một con gấu.|[01:12.57] I have seen a deer in the forest. Tôi từng nhìn thấy một con nai trong rừng.|[01:15.42] There are many wild animals. Có nhiều loài động vật hoang dã.|[01:17.38] You can see wild animals if you go to the zoo. Bạn có thể thấy động vật hoang dã nếu bạn đến sở thú.
Sponsored links