Sponsored links


|[00:00.56]Fruit Trái cây|[00:02.80] Some fruit grows on trees. Một số trái cây mọc ở trên cây.|[00:05.20] Apples grow on trees. Qủa táo mọc ở trên cây.|[00:07.44] You can get red, yellow or green apples Bạn có thể lấy những trái táo xanh, vàng hay đỏ.|[00:10.92] Some apples are green until they ripen; then they turn red. Một số quả táo có màu xanh cho tới khi chúng chín,  chúng chuyển sang màu đỏ.|[00:16.13] Peaches grow on trees. Qủa đào mọc trên cây.|[00:17.92] Peaches have a fuzzy skin. Qủa đào có lớp vỏ nhiều lông.|[00:21.44] Cherries grow on trees. Qủa anh đào mọc trên cây.|[00:23.68] You can climb a ladder and pick cherries from the tree. Bạn có thể trèo lên một cái tháng và hái những trái anh đào xuống.|[00:27.68] Cherries and peaches have pits inside them. Qủa anh đào và quả đào có hạt ở bên trong.|[00:31.20] The pits are not edible. Những hạt này không ăn được.|[00:33.28] Pears also grow on trees. Qủa lê cũng mọc trên cây.|[00:35.68] Lemons grow on trees. Qủa tranh cũng mọc trên cây|[00:37.52] They are very sour. Chúng rất chua.|[00:40.24] Have you ever picked strawberries? Đã bao giờ bạn hái những trái dâu tây chưa?|[00:42.48] Strawberries do not grow on trees. Dâu tây không mọc trên cây.|[00:45.04] You have to bend down to pick strawberries. Bạn phải cúi người xuống để hái dâu tây.|[00:48.16] Have you ever tried strawberry shortcake? It is very good. Bạn đã bao giờ ăn bánh kem dâu tây chưa? Nó rất ngon.|[00:53.04] Grapes grow on vines. Qủa nho mọc trên cây nho.|[00:55.04] People use grapes to make wine. Con người sử dụng nho để làm rượu.|[00:57.36] There are many types of berries. Có nhiều loại quả mọng|[00:59.60] There are blackberries, blueberries, raspberries and cranberries, just to name a few. Một số trong số chúng là quả mâm xôi đen, quả việt quất, quả mâm xôi đỏ, quả mạn việt quất.|[01:06.24] Some fruits are more exotic. Một số quả là quả ngoại lai.|[01:08.00] There are mangos and papayas. They don't grow in Canada. Chúng là xoài và đu đủ. Những cây này không mọc ở Canada.|[01:12.48] Bananas and oranges don't grow in a Canadian climate either, but we are able to buy them here. Chuối và cam cũng không phát triển ở thời tiết Canada, nhưng chúng ta có thể mua chúng ở đây.|[01:19.28] Some fruits have to be peeled, and some can be eaten as they are. Một số loại trái cây phải bóc vỏ, và một số có thể ăn ngay.|[01:21.44] It is always a good idea to wash fruit before you eat it. Bạn nên rửa trái cây trước khi ăn.|[01:28.40] The farmers spray the crops with pesticides to kill bugs, so it is good to wash that off. Nông dân thường phun thuốc sâu để giết sâu bọ, bởi vậy bạn nên rửa sạch chúng.
Sponsored links