Sponsored links


|[00:00.48]Bugs Sâu bọ|[00:03.36] Many people are afraid of bugs. Nhiều người sợ sâu bọ.|[00:06.08] Some bugs do bad things like eating crops or clothes. Một số loại sâu bọ gây hại như phá hoại mùa màng hoặc quần áo.|[00:10.16] Some bugs, such as termites, even eat wood. Một số sâu bọ, ví dụ con mối, thậm chí còn ăn cả gỗ.|[00:14.00] Other bugs can be good. Spiders catch flies. Một số sâu bọ có ích. Những con nhện bắt ruồi.|[00:18.24] Flies are not good because they carry germs. Ruồi có hại bởi vì chúng mang mầm bệnh.|[00:22.08] Insects get caught in the web that the spider builds. Côn trùng bị bẫy vào trong mạng tơ mà nhện giăng ra.|[00:25.68] Ants get into homes and eat food. Kiến vào trong nhà và ăn đồ ăn.|[00:28.48] Bees are good because honey comes from bees. Ong có ích vì mật đến từ ong.|[00:32.56] It is not good if you get stung by a bee. Sẽ không tốt nếu bạn bị ong châm.|[00:35.76] A caterpillar turns into a butterfly. Butterflies can be very beautiful. Sâu bướm hóa thành bướm. Những con bướm có thể rất đẹp.|[00:41.44] You can find grasshoppers outside on a sunny day. Grasshoppers hop through the grass. Bạn có thể thấy một con châu chấu bên ngoài nhà vào một ngày nắng. Châu chấu nhảy qua bãi cỏ.|[00:48.08] Crickets make a noise by rubbing their legs together. Con dế gây ra tiếng ồn bằng cách cọ hai chân vào nhau.|[00:51.44] Dragonflies usually live near water. They have large, colourful wings. Con chuồn chuồn thường đầu gần chỗ nước. Chúng có đôi cánh lớn và nhiều màu sắc.|[00:57.04] Ladybugs are red with little black dots. Con bọ rùa có màu đỏ với những chấm đen nhỏ.|[01:00.24] There are many types of beetles. Có nhiều loại bọ cánh cứng.|[01:02.56] Nobody wants to have cockroaches in their house. Không ai muốn có gián trong nhà mình.|[01:05.60] Centipedes have many legs. Con rết có nhiều chân.|[01:07.60] Fleas get onto your pets and bite them. They make your dog or cat itchy. Con bọ chét bám vào thú nuôi của bạn và cắn chúng. Chúng làm chó và mèo của bạn ngứa ngấy.|[01:13.52] Mosquitoes can make you itchy when they bite you. Muỗi cũng khiến bạn thấy ngứa ngấy khi chúng đốt bạn.|[01:16.48] Have you ever had a mosquito bite? Bạn đã bao giờ bị muỗi đốt chưa?
Sponsored links