Sponsored links


|[00:00.24]Differences Sự khác biệt|[00:02.64] Are you tall or short? Bạn cao hay thấp.|[00:04.40] Are you big or small? Bạn to hay nhỏ.|[00:06.00] People come in many different shapes and sizes. Mỗi người có hình dáng và kích cỡ khác nhau.|[00:08.72] Some people wear size small clothes. Một số người mặc quần áo cỡ nhỏ.|[00:10.96] Other people wear size medium clothes. Những người khác mặc quần áo cỡ trung bình.|[00:13.52] There are people who wear large size clothes. Có người mặc quần áo cỡ lớn.|[00:16.08] Some people even wear extra large clothes. Một số người thậm chí còn mặc quần áo lớn ngoại cỡ.|[00:19.36] Some people are thin. Một số người gầy.|[00:20.72] Some people are fat. Một số người béo.|[00:22.40] Some people are in between. Một số người không gầy không béo.|[00:24.72] There are people with short hair. Có người tóc ngắn.|[00:26.40] Other people have long hair. Có người tóc dài.|[00:28.00] Some people have no hair at all. Một số người cạo trọc đầu.|[00:30.56] No two people are exactly alike. Không có hai người nào giống nhau hoàn toàn.|[00:33.04] Some people have long legs. Một số người chân dài.|[00:34.72] I have short legs. Chân tôi ngắn.|[00:35.92] I don't walk as fast as a person with long legs. Tôi không đi nhanh bằng người có đôi chân dài.|[00:39.12] I am not a tall person. Tôi không cao.|[00:40.88] In fact, I am quite short. Sự thực là tôi khá thấp.|[00:43.12] My feet are a size seven. Chân tôi cỡ bảy.|[00:45.04] My mother has size five feet. Chân mẹ tôi cỡ năm.|[00:47.04] My father has size twelve feet. Chân bố tôi cỡ mười hai.|[00:49.44] We are all different sizes. Chúng ta có kích cỡ khác nhau.|[00:51.44] It is not a bad thing. Đó không phải là điều xấu.|[00:52.88] It is a good thing that we are all unique. Thật tốt là tất cả chúng ta thật khác biệt.
Sponsored links