Sponsored links


|[00:00.56]Music (1) Âm nhạc (1)|[00:02.72] If you were in an orchestra, what would you play? Nếu bạn ở trong một dàn nhạc, bạn sẽ sẽ chơi gì?|[00:06.08] Would you play a tuba, a trumpet or a saxophone? Bạn có thể chơi kèn tuba, kèn trompet hay kèn saxophone?|[00:10.00] Perhaps you would prefer a stringed instrument like a violin or a cello. Có lẽ bạn thích đàn dây hơn như đàn vi ô lông hay đàn xê lô.|[00:14.80] Maybe you would enjoy percussion more. Có lẽ bạn thích bộ gõ hơn.|[00:17.12] You could play the kettle drum. Bạn có thể chơi trống định âm.|[00:19.44] There are instruments that have keyboards. Có những nhạc cụ có bàn phim.|[00:21.76] A piano and an organ have keyboards. Đàn pi an nô và đàn oóc gan.|[00:24.64] There are instruments that have strings on them. Có những nhạc cụ có dây.|[00:27.28] A guitar, banjo and mandolin have strings on them. Đàn ghi ta, đàn ban jô và đàn măng đô lin có dây.|[00:31.44] There are instruments that you blow into. Có những nhạc cụ bạn thổi vào.|[00:33.84] A flute, a French horn and a harmonica are all instruments that you blow into. Sáo, kèn Cor và kèn ác mô ni a là những nhạc cụ bạn thổi vào.|[00:39.20] There are instruments that you hit with a stick. Có những nhạc cụ bạn đánh bằng dùi.|[00:42.08] A drum and a cymbal are two things that you would hit with a stick. Trống hoặc chũn chọe là hai trong các dụng cụ bạn cần dùng dùi để gõ.|[00:46.64] If you are in an orchestra, you have to watch the conductor. Nếu bạn ở trong một dàn nhạc, bạn phải dõi theo người chỉ huy dàn nhạc.|[00:50.72] He will lead you through the piece of music. Người đó dẫn dắt bạn xuyên suốt bản nhạc.|[00:53.68] You might just want to be in a band for fun. Có thể bạn chỉ muốn chơi trong một nhóm nhạc cho vui.|[00:56.64] You could join a rock band or a dance band. Bạn có thể gia nhập nhóm nhạc rock hay nhóm nhảy.|[01:00.40] Some people learn to read music. Một số người học để đọc âm nhạc.|[01:02.64] Music notes are written on a staff. Các nốt nhạc được viết trên một khuông nhạc.|[01:05.28] Each note represents a sound. Mỗi nốt thể hiện một âm thanh.|[01:07.92] There are whole notes, half notes, quarter notes and eighth notes. Có nốt tròn, nốt trắng, nốt đen và nốt đơn.|[01:12.32] Each one of these is held for a different number of beats. Mỗi một nốt này được giữ cho số lượng phách khác nhau.|[01:16.08] It is good to learn about music. Học về âm nhạc rất bổ ích.|[01:18.16] You have to learn your scales, and learn about sharps and flats. Bạn phải học ngũ cũng và học về nốt thăng, nốt giáng.|[01:22.32] If you want to learn how to play an instrument, it is best to take music lessons. Nếu bạn muốn học cách chơi một nhạc cụ, cách tốt nhất là bạn học tại các lớp nhạc.
Sponsored links