Sponsored links


|[00:00.32]Which Direction? Hướng nào?|[00:03.36] Which direction should I go in? Tôi nên đi vào hướng nào?|[00:05.60] Should I go up? Tôi có nên đi lên?|[00:06.80] If I go up, I will head toward the sky. Nếu tôi đi lên, tôi hướng lên trời.|[00:09.76] I can go up the stairs. Tôi có thể đi lên cầu thang.|[00:11.84] Should I go down? Tôi có nên đi xuống?|[00:13.20] I can go down the stairs to the basement. Tôi có thể đi xuống cầu thang tới tầng hầm.|[00:15.52] I can climb down into a hole. Tôi có thể trèo vào một cái hố.|[00:18.32] Should I go left or right? Tôi có nên rẽ trái hoặc phải?|[00:20.40] I am right-handed, so I know which way right is. Nếu tôi thuận tay phải, như vậy tôi biết đường nào là bên phải.|[00:24.24] Should I go backwards? Tôi có nên đi ngược lại?|[00:26.00] I would be going away from the things that I am facing now if I went backwards.|[00:30.64] Tôi sẽ đi xa dần những thứ mà tôi đang hướng tới bây giờ nếu tôi đi ngược lại.|[00:31.28] If I went backwards from the thing that I am facing, I would go away from it. Nếu tôi đi ngược lại những thứ mà tôi đang hướng tới, tôi sẽ xa dần nó.|[00:36.48] Should I go forward? Tôi có nên đi về phía trước?|[00:38.16] I will just go straight ahead if I go forward. Tôi sẽ sẽ chỉ đi thẳng nếu tôi đi về phiá trước.|[00:41.12] If I am facing something and I go forward, then I will go  toward the thing that I am facing. Nếu tôi hướng tới một thứ gì đó và tôi đi về phía trước, sau đó tôi sẽ đi về phía thứ mà tôi đang hướng tới.|[00:47.68] Maybe I should go sideways, but which side, left or right? Có thể tôi nên đi sang bên, nhưng bên nào, trái hay phải?|[00:53.04] It sounds very complicated, but it is not. Nó có vẻ như rất phức tạp, nhưng không phải vậy.|[00:56.72] Directions are very easy to follow if you just stop and think about them. Các hướng rất dễ để nhận ra chỉ cần bạn dừng lại một chút và nghĩ về chúng.
Sponsored links