Sponsored links


|[00:00.32]Money Tiền|[00:02.24] I keep my money in the bank. Tôi gửi tiền ở ngân hàng.|[00:04.24] I have saved up my money. Tôi đã tiết kiệm tiền của mình.|[00:06.16] I saved all my pennies in a jar. Tôi tiết kiệm tất cả tiền xu của mình trong một cái bình.|[00:08.72] A penny is only worth one cent. Một xu chỉ có giá trị một xen.|[00:11.36] I have nickels. Tôi có những đồng năm xu.|[00:12.40] A nickel is worth five cents. Một đồng năm xu có giá trị năm xen.|[00:14.48] A dime is worth ten cents. Một hào có giá trị mười xen.|[00:16.48] A quarter is worth twenty-five cents. Một đồng hai lăm xu có giá trị hai năm xen.|[00:19.28] A quarter is a quarter of a dollar. Đồng hai lăm xu bằng một phần tư đô la.|[00:21.52] Four quarters make up a dollar. Bốn đồng hai lăm xu thành một đô la.|[00:23.68] A dollar is worth one hundred cents. Một đô la trị giá một trăm xen.|[00:26.40] I saved up all of my dollars. Tôi tiết kiệm tất cả đô la của mình.|[00:29.04] Our dollars used to be paper, but now they are coins. Trước đây đồng đô la là tiền giấy nhưng bây giờ chúng là tiền xu.|[00:32.56] We call our dollars loonies. Chúng tôi gọi những đồng đô la là ‘những chú chim”|[00:34.64] It is a funny name. Đó là một cái tên ngộ nghĩnh.|[00:36.24] We also have two dollar coins. Chúng có cũng có những đồng xu hai đô la.|[00:38.08] We call those toonies. Chúng tôi gọi đồng 2 đô la là “toonie”|[00:40.00] We have five dollar bills and ten dollar bills. Chúng tôi có những tờ năm đô la và những tờ mười đô la.|[00:43.04] If you are lucky you will have twenty dollar bills, fifty dollar bills and even hundred dollar bills. Nếu bạn may mắn bạn sẽ có những tờ hai mươi đô la, năm mươi đô la và thậm chí là những tờ một trăm đô la.|[00:48.88] Our bills in Canada are different colours. That  makes them easy to recognize if you go somewhere to spend them. Những đồng tiền ở Canada có màu sắc khác nhau. Nó giúp bạn dễ phân biệt khi bạn sử dụng chúng.|[00:55.52] It is wise to save your money. Chúng ta nên tiết kiệm tiền.|[00:57.44] If you save enough, you could have hundreds or thousands of dollars. Nếu bạn tiết kiệm đủ, bạn có thể có hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la.
Sponsored links