Sponsored links


|[00:00.56]Manners Cách cư xử.|[00:02.56] It is good to be polite. Lịch sự là tốt.|[00:04.40] People like you more when you are polite. Bạn sẽ được mọi người yêu mến hơn khi bạn lịch sự.|[00:06.88] Always say please and thank you. Luôn luôn nói “làm ơn” và “ cám ơn”.|[00:09.20] If you ask for some milk, you should say, "Please, may I have a glass of milk?" Nếu bạn yêu cầu một ít sữa, bạn nên nói, “Làm ơn, tôi có thể có một ly sữa được không?”|[00:14.00] When someone gives you the milk, you should respond with "Thank you." Nếu ai đó đưa sữa cho bạn, bạn nên đáp lại “Cám ơn”.|[00:18.16] It is not difficult to be polite. Không khó để tỏ ra lịch sự.|[00:20.48] You should not push or shove people. Bạn không nên đẩy hay xô đẩy người khác.|[00:22.80] You should cover your mouth when you cough or sneeze. Bạn nên che miệng khi bạn ho hay hắt hơi.|[00:25.60] You should address people properly. Bạn nên xưng hô với mọi người một cách phù hợp.|[00:27.76] If you are trying to get someone's attention, you would say, "excuse me." Nếu bạn đang cố gắng thu hút sự sự chú ý của ai đó, bạn có thể nói, “Xin lỗi làm phiền anh/chị”.|[00:31.36] You wouldn't say, "hey you." Bạn không nên nói, “ Này, bạn”|[00:33.76] There are table manners. Có những cách cư xử ở bàn ăn.|[00:35.68] That is where you eat properly and politely at the dinner table. Đó là nơi bạn ăn uống đúng mực và lịch sự ở bàn ăn tối.|[00:39.36] You don't shove food into your mouth. Bạn không nên nhồi nhét thức ăn vào trong mồm.|[00:41.28] You don't reach over other people's plates. Bạn không nên với qua đĩa ăn của người khác.|[00:43.92] You don't talk with your mouth full. Bạn không nên nói khi mồm đầy đồ ăn.|[00:46.00] All of these things are common sense. Tất cả những thứ này là kiến thức thông thường.|[00:48.72] Being polite is mostly thinking about how you would like to be treated. Lịch sự là khi bạn nghĩ bạn muốn người khác đối xử với mình như thế nào.|[00:52.56] You wouldn't want people to be impolite to you. Bạn cũng không muốn người khác bất lịch sự với mình.|[00:56.24] It is not polite to point at people. Không lịch sự khi chỉ tay vào người khác.|[00:58.40] It is not polite to burp out loud. Không lịch sự khi ợ hơi to.|[01:00.56] It is not polite to use someone else's things without asking first. Không lịch sự khi sử dụng đồ của người khác mà không hỏi trước.|[01:04.64] Being polite just comes naturally if you have been brought up in a home where everyone was polite. Sự lịch sự sẽ tự nhiên đến với bạn nếu bạn được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà nơi mọi người đều lịch sự.
Sponsored links