Sponsored links


|[00:03.49]Me Tôi.|[00:04.49] I am special. Tôi đặc biệt.|[00:05.68] Nobody in the world is exactly like I am. Không có ai trên trái đất này giống tôi tuyệt đối.|[00:09.93] They might have the same colour hair and eyes that I do, but they are not exactly like me. Họ có thể có màu tóc và mắt tương tự của tôi nhưng họ không tuyệt đối giống tôi.|[00:16.45] I am the only person in the world who thinks my thoughts. Tôi là người duy nhất trên thế giới nghĩ như suy nghĩ của tôi.|[00:20.29] No two people in the world are exactly alike. Không có hai người trên thế giới giống nhau tuyệt đối.|[00:24.64] It is good to be your own person. Thật tốt khi là chính con người bạn.|[00:26.79] It is good to be creative and be natural. Thật tốt khi bạn sáng tạo và tự nhiên.|[00:32.13] People have to follow the laws and the rules. Mọi người phải tuân thủ luật pháp và quy định.|[00:35.56] People should always be kind to others. Mọi người nên luôn luôn đối xử tốt với người khác.|[00:38.53] I try to follow all the rules. Tôi cố gắng tuân thủ tất cả các quy định.|[00:41.22] I am kind to others. Tôi tốt bụng với người khác.|[00:42.79] I am a lot like many other people, yet I am different. Tôi giống nhiều người khác, nhưng tôi cũng khác họ.|[00:47.89] I am like my friend Jane, but she has red hair and I have dark hair. Tôi giống bạn Jan của tôi, nhưng bạn ấy tóc đỏ còn tôi tóc đen.|[00:54.07] She has a loud voice, and I have a soft voice. Bạn ấy có giọng thánh thót còn tôi có giọng dịu dàng.|[00:58.95] She likes to eat vegetables, and I do not. Bạn ấy thích ăn rau còn tôi thì không.|[01:01.74] Jane and I are the same height. Jane và tôi cao bằng nhau.|[01:04.87] We both like movies, and we are both afraid of spiders. Chúng tôi cùng thích xem phim và cả hai đều sợ nhện.|[01:09.60] We wear the same size shoes, and we both have the same favorite colour. Chúng tôi đi cùng cỡ giầy và chúng tôi có chung màu sắc yêu thích.|[01:15.06] We are best friends, but sometimes we disagree about things. Chúng tôi là bạn thân, nhưng đôi khi chúng tôi cũng bất hòa với nhau về điều gì đó.|[01:21.02] We are alike in many ways, and different in many ways. Chúng tôi giống nhau ở nhiều điểm và cũng khác nhau ở nhiều điểm.|[01:25.18] If we were all exactly the same, the world would be a very boring place. Nếu chúng tôi giống nhau hoàn toàn, thế giới sẽ trở lên vô cùng tẻ nhạt.|[01:32.85] I am myself, and I am glad that I am special. Tôi là chính tôi và tôi vui vì tôi đặc biệt.|[01:37.46] You are special too. Bạn cũng đặc biệt.|[01:39.20] Use your own special talents, and take the time to meet other people. Sử dụng những tài năng riêng có của bạn và dành thời gian gặp gỡ những người khác.|[01:45.18] The world is made up of a lot of different people; that's what makes life exciting. Thế giới được tạo bởi nhiều người khác nhau, điều đó khiến cuộc sống trở lên thú vị.
Sponsored links