Sponsored links


|[00:00.46]My Cat Chú mèo của tôi.|[00:03.57] I got my cat when she was just a tiny kitten. Tôi nuôi chú mèo của mình từ khi nó là một cô mèo con nhỏ xíu.|[00:08.55] I named her Puff because her fur is soft and fluffy. Tôi đặt tên nó là Puff bởi vì lông của nó mềm và mịn.|[00:12.71] She has white fur, but her tail, paws and ears are black. Lông của nó màu trắng nhưng đuôi, chân và tai màu đen.|[00:18.60] She has a little pink nose and yellow eyes. Nó có cái mũi hồng nho nhỏ và đôi mắt màu vàng.|[00:22.100] She says "meow" whenever she wants a bowl of milk. Nó kêu “meo” mỗi khi nó muốn một bát sữa.|[00:26.48] I feed her cat food and treats. Tôi cho nó ăn đồ ăn và những thức ăn ngon.|[00:30.11] She washes her face with her paw when she is finished eating. Nó lấy chân lau mặt kho nó ăn xong.|[00:33.74] My whole family loves her, and we can tell that she loves us. Cả gia đình tôi đều yêu mến nó và chúng tôi có thể nói rằng nó cũng yêu mến chúng tôi.|[00:39.49] She loves to curl up in our laps. Nó thích được cuộn tròn trong lòng chúng tôi.|[00:42.12] She purrs whenever we pet her. Nó gừ gừ khi chúng tôi âu yếm.|[00:44.67] She is very playful. Nó rất thích nô đùa|[00:46.68] We sometimes roll up a piece of paper and throw it to her. Chúng tôi đôi khi cuộn một mảnh giấy và đáp cho nó.|[00:50.59] She loves to chase the paper and hit it with her paws. Nó thích đuổi theo cuộn giấy và dùng chân bắt lấy.|[00:54.48] She also chases bugs. Nó cũng đuổi theo những động vật nhỏ.|[00:57.50] Last night she chased a spider, but she was afraid to touch it. Tối qua nó đuổi theo một con nhẹn nhưng lại sợ chạm vào con nhện đó.|[01:01.49] At night she curls up in my bed with me. Buổi tối nó cuộn tròn trên giường với tôi.|[01:05.57] She likes to be warm. Nó thích được ủ ẩm.|[01:06.61] I have given her a blanket of her own, but when I put her on it her tail twitches. Tôi đã cho nó một cái chăn riêng nhưng khi tôi kéo chăn đắp lên cho nó thì tai nó giật giật.|[01:13.01] Her tail twitches whenever she is upset or angry. Tai nó giật giật mỗi khi nó bối rối hoặc giận dữ.|[01:16.67] I know that she doesn't want to be on her blanket. Tôi biết nó không thích nằm trong chăn của nó.|[01:19.76] She wants to be in my bed. Nó thích ở trên giường với tôi.|[01:22.06] I let her into my bed, and she falls asleep purring loudly. Tôi để nó lên giường và nó ngáp buồn ngủ rõ to.
Sponsored links