Sponsored links


|[00:00.48]Music (2) Â m nhạc (2)|[00:03.92] My family is very musical. Gia đình tôi đều có khiếu âm nhạc.|[00:06.80] My father plays the guitar. Bố tôi chơi ghi ta.|[00:09.20] He plays in a band. Bố chơi trong ban nhạc.|[00:11.04] The band plays country music. Ban nhạc chơi nhạc đồng quê.|[00:13.68] My mother is a singer in the band. Mẹ tôi là ca sĩ trong ban nhạc.|[00:16.56] She also plays the piano. Mẹ cũng chơi pi an nô.|[00:19.12] I took the flute in music class at school. Tôi học thổi sao trong giờ âm nhạc ở trường.|[00:22.48] I play the flute in the school band. Tôi chơi sao trong ban nhạc của trường.|[00:25.12] I also sing in the school choir. Tôi cũng hát trong đội hợp xướng của trường.|[00:27.76] I have a low voice. Tôi có giọng trầm.|[00:29.60] My sister has a high voice. Chị tôi có giọng cao.|[00:32.00] She is a soprano. Chị là giọng nữ cao.|[00:34.56] At home I like to practice the drums, but my mother says that it is too loud. Ở nhà, tôi thích tập trống, nhưng mẹ tôi nói nó quá ầm ĩ.|[00:40.48] Sometimes I play so loudly that I break a drumstick. Đôi khi tôi chơi to đến mức tôi làm gẫy cả dùi trống.|[00:45.28] I practice whenever she goes out. Tôi tập mỗi khi mẹ ra ngoài.|[00:48.32] I would like to be in a rock band. Tôi thich ở trong một ban nhạc rock.|[00:51.12] Some of my friends and I are thinking of starting our own rock band. Tôi cùng một số bạn đang suy nghĩ về việc thành lập ban nhạc rock của riêng chúng tôi.|[00:55.68] My sister is a very good piano player. Chị tôi là một nghệ sĩ pi an nô giỏi.|[00:59.36] She has won many awards at music festivals. Chị đã giành được nhiều giải thưởng tại các hội diễn âm nhạc.|[01:03.04] She likes to play classical music, but sometimes I get her to play rock music with me. Chị thích biểu diễn nhạc cổ điển, nhưng đôi khi tôi bảo chị cùng tôi chơi nhạc rock.|[01:09.44] She is also a very good singer. Chị cũng là một ca sĩ hát rất hay.|[01:12.56] I like to sing with her. Tôi thích được hát cùng chị.|[01:14.64] We sing in harmony. Chị hát trong một nhóm hòa âm.|[01:16.64] I listen to music all the time on the radio. Tôi luôn nghe nhạc trên đài phát thanh.|[01:19.92] I know a lot of songs. Tôi biết nhiều bài hát.|[01:22.00] I can sing along with most of the songs that come on the radio. Tôi có thể hát theo hầu hết các bài hát phát trên đài phát thanh.|[01:26.16] I memorize the lyrics of the songs. Tôi ghi nhớ nhạc điệu của bài hát.|[01:28.96] My sister and I sometimes get together and sing our favorite songs. Chị gái và tôi đôi khi ở bên nhau và hát những bài hát chúng tôi thích nhất.|[01:34.00] Maybe someday we will start our own rock band, and I will be the drummer. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ thành lập ban nhạc rock của riếng chúng tôi và tôi sẽ là một tay trống.
Sponsored links