Sponsored links


|[00:00.40]My Family Gia đình tôi.|[00:03.52] My grandparents are coming to visit us from Calgary, Alberta. Ông bà nội tôi sẽ đến thăm chúng tôi từ Calgary, Alberta.|[00:07.92] My father is very happy because they are his parents, and he is glad that he will see them. Bố tôi rất hạnh phúc bởi vì đó là ông bà nội và bố rất háo hức được gặp họ.|[00:14.16] We don't see them very often because Calgary is a long way from Toronto. Chúng tôi không thường gặp họ bởi vì Calgary rất xa Toronto.|[00:18.88] My grandparents have two sons: my father and my Uncle Bill. Ông bà nội tôi có hai con trai: bố tôi và chú Bill.|[00:24.00] Uncle Bill is married to my Aunt Susan. Chú Bill lấy dì tôi Susan.|[00:27.28] They have a daughter who is my cousin. Họ có một con gái là em họ tôi.|[00:30.00] My cousin is a lot older than I, so we do not have a lot in common. Em họ tôi hơn tôi nhiều tuổi nên chúng tôi không có nhiều điểm chung.|[00:34.88] They also have a son who is the same age as me. Họ cũng có một con trai cùng tuổi với tôi.|[00:38.24] He is my favorite cousin because we both like the same television shows and the same games. Cậu ấy là em họ tôi yêu mến nhất bởi vì chúng tôi cùng thích các chương trình ti vi và trò chơi giống nhau.|[00:44.64] I have two brothers and one sister. Tôi có hai em trai và một chị gái.|[00:47.36] My brothers are both younger than I. Hai em trai đều nhỏ tuổi hơn tôi.|[00:49.52] They are twins, so they have the same birthday. Chúng sinh đôi nên có chung ngày sinh nhật.|[00:53.12] My sister is one year older than I. Chị gái hơn tôi một tuổi.|[00:56.00] People say that my sister and I look alike. Mọi người nói tôi và chị trông giống nhau.|[00:58.88] We both have blonde hair and blue eyes. Chúng tôi đều có tóc vàng và mắt xanh.|[01:02.00] My mother's parents live near us. Ông bà ngoại tôi sống gần nhà tôi.|[01:04.32] They are the grandmother and grandfather who visit us often. Ông ngoại và bà ngoại thương đến thăm chúng tôi.|[01:08.40] My mother does not have any brothers or sisters. Mẹ tôi không có anh chị em.|[01:11.84] She is an only child. Mẹ là con một.|[01:14.24] I like it when all my family is together. Tôi thích những lúc cả gia đình bên nhau.|[01:16.80] I don't have a lot of cousins like some people do, but I have fun with my relatives. Tôi không có nhiều anh chị em họ như mọi người, nhưng tôi yêu mến họ hàng của tôi.|[01:22.32] My uncle will often take my cousin and me to the movies. Chú tôi thường hay dẫn em họ và tôi đi xem phim.|[01:26.16] I like to take my grandparents for walks so that they can see my school, and they can meet my friends. Tôi thích dẫn ông bà đi dạo để họ có thể thấy trường của tôi, và họ có thể gặp bạn của tôi.|[01:32.32] My parents talk to my brothers, my sister and I a lot. Bố mẹ tôi hay nói chuyện với tôi, hai em và chị gái tôi.|[01:36.80] We are a very close-knit family. Gia đình chúng tôi rất gắn bó.|[01:39.68] People who have close families are very lucky. Những người có một gia đình gắn bó khăng khít là những người rất may mắn.
Sponsored links