Sponsored links


|[00:00.24]The Doctor Bác sĩ|[00:03.04] I didn't feel very well last week. Tôi cảm thấy không khỏe tuần trước.|[00:05.12] I had a sore throat and a fever. Tôi bị viêm họng và sốt.|[00:07.60] My mother took me to see the doctor. Mẹ tôi dẫn tôi đến bác sĩ khám.|[00:09.76] When we got there, the nurse took my name and said that the doctor would be with me soon. Khi tôi đến đó, cô y tá hỏi tên tôi và nói rằng bác sĩ sẽ khám cho tôi sớm.|[00:15.12] The doctor was a very nice man in a white jacket. Bác sĩ là một người tốt bụng mặc áo choàng trắng|[00:18.40] I had seen the doctor before when I had my tonsils out at the hospital. Tôi đã thấy bác sĩ trước đây khi tôi cắt amiđan ở bệnh viện.|[00:22.88] The doctor took a light and looked in my ears. Bác sĩ lấy bật đèn và nhìn vào mắt tôi.|[00:25.84] He put a stick on my tongue, and he shone his light into my mouth. Bác sĩ đặt một cái que lên lưỡi của tôi và chiếu đèn vào mồm tôi.|[00:30.40] He looked at my throat. Bác sĩ nhìn vào cổ họng tôi.|[00:32.08] He said that my throat was a bit swollen and red. Bác sĩ nói cổ họng tôi hơi bị sưng và đỏ.|[00:35.60] He felt my neck and said that my glands were swollen. Bác sĩ sờ cổ tôi và nói rằng tuyến hạch của tôi bị sưng.|[00:39.12] He took my temperature and said that it was quite high. Bác sĩ đo nhiệt độ thân nhiệt tôi và nói rằng thân nhiệt tôi khá cao.|[00:42.56] He listened to my heart, and he made me cough. Bác sĩ nghe nhịp tim của tôi và làm tôi ho.|[00:46.00] He asked me some questions. Bác sĩ hỏi tôi một số câu hỏi.|[00:47.92] He said that he might have to do some tests. Bác sĩ nói rằng bác sĩ có thể phải làm một số xét nghiệm.|[00:50.64] He sent me to get some blood taken out of my arm. Bác sĩ gửi tôi đi lấy một ít máu ở cánh tay.|[00:53.52] I was scared, but it didn't really hurt. Tôi sợ hãi nhưng nó không đau lắm.|[00:56.72] The doctor gave me some pills and told me to take one in the morning and one at night. Bác sĩ cho tôi ít thuốc và nói tôi uống vào buổi sáng và buổi tối.|[01:02.00] He told me to drink a lot of fluids. Bác sĩ bảo tôi uống nhiều nước.|[01:04.32] He told me to get plenty of sleep. Bác sĩ bảo tôi hay ngủ nhiều.|[01:06.56] I did exactly what the doctor told me to do. Tôi làm chính xác theo những gì bác sĩ bảo tôi.|[01:09.68] It wasn't very long before I was feeling well again. Cũng không mất nhiều thời gian trước khi tôi cảm thấy khỏe trở lại.|[01:13.12] I think that I might like to be a doctor when I grow up. Tôi nghĩ tôi có thể thích trở thành một bác sĩ khi tôi lớn lên.|[01:16.40] I would like to make people feel better. Tôi muốn làm mọi người cảm thấy tốt hơn.
Sponsored links