Sponsored links


|[00:00.47]The Dentist Nha sĩ|[00:03.89] My friend's father is a dentist. Bố bạn tôi là một nha sĩ.|[00:06.09] He has an office near my house. Bác ấy có một phòng khám cạnh nhà tôi.|[00:09.09] I went to see him on Thursday. Tôi đến phòng khám của bác vào thứ thứ Năm.|[00:11.45] His nurse told me to sit in a very big chair. Cô y ta bảo tôi ngồi vào một cái ghế rất lớn.|[00:14.76] She tied a bib under my chin. Cô ấy buộc một cái yếm bên dưới cằm của tôi.|[00:17.17] The dentist came in. Nha sĩ đi vào.|[00:18.27] He examined my teeth with some shiny silver tools. Bác khám răng của tôi với một vài dụng cụ bạc sáng bóng.|[00:22.08] He looked at my front teeth and my back teeth. Bác sĩ nhìn răng cửa và răng bên trong của tôi.|[00:25.02] He told me that the back teeth were called molars. Bác bảo tôi răng bên trong gọi là răng hàm.|[00:28.34] He told me to "open wide." Bác sĩ bảo tôi “Há to”|[00:29.56] He had a little mirror that he used to look at my teeth. Bác sĩ có một cái gương nhỏ mà bác dùng để nhìn vào răng của tôi.|[00:33.92] He said that I had good strong teeth. Bác sĩ nói tôi có một hàm răng chắc khỏe.|[00:37.67] He told me that I didn't have any cavities. Bác bảo tôi răng tôi không có chỗ nào bị sâu cả.|[00:39.94] I told him that I didn't eat a lot of candies and that I always brushed my teeth after every meal. Tôi kể cho bác rằng tôi không ăn nhiều kẹo và rằng tôi luôn đánh răng sau mỗi bữa ăn.|[00:46.80] He said that was very good. Bác bảo tôi như vậy là rất tốt.|[00:47.92] He asked me if I flossed my teeth, and I said, "Yes, I use dental floss every day." Bác hỏi tôi có dùng chỉ nha khoa không, và tôi nói “Có, cháu sử sụng chỉ nha khoa hàng ngày”|[00:55.50] He told me that my teeth were healthy because I took very good care of them. Bác bảo tôi răng của tôi khỏe bởi vì tôi đã chăm sóc răng rất tốt.|[00:59.92] He left and told me to keep up the good work. Bác đi ra và nói tôi duy trì thói quen tốt đó.|[01:02.81] The dental hygienist came in, and she said that she would clean my teeth for me. Người vệ sinh răng bước vào và cô ấy bảo cô ấy sẽ làm sạch răng cho tôi.|[01:08.41] She scraped my teeth with a sharp tool, and then she put some polish on my teeth and began to clean them. Cô ấy cạo răng của tôi bằng một dụng cụ sắc và sau đó cô gấy cho một ít nước bóng nên răng tôi và bắt đầu làm sạch chúng.|[01:14.78] When she was done, she told me to spit into a bowl, and then I rinsed my mouth out with water. Khi cô ấy làm xong, cô ấy bảo tôi nhổ vào một cái bát và sau đó tôi xúc miệng bằng nước.|[01:20.16] I looked into a mirror and saw that my teeth were very shiny and white. Tôi nhìn vào trong gương và nhìn thấy răng tôi trắng và sáng|[01:25.01] If I take care of my teeth, I'll have them forever. Nếu tôi chăm sóc răng tốt, tôi sẽ luôn có hàm răng trắng sáng.|[01:28.50] I would like to keep my teeth healthy and white. Tôi muốn giữ gìn hàm răng mình khỏe và trắng.|[01:31.86] I like to smile. Tôi thích cười.
Sponsored links