Sponsored links


|[00:00.32]Emotions Cảm xúc.|[00:03.68] Do you ever think about your emotions? Bạn đã bao giờ nghĩ về những cảm xúc của mình chưa?|[00:05.75] What kinds of things make you sad? Những thứ gì khiến bạn thấy buồn?|[00:07.60] I get sad when I get a bad mark in school, or when someone that I like moves away. Tôi thấy buồn khi tôi nhận điểm kém ở trường hoặc khi ai đó tôi thích đi xa.|[00:12.97] I sometimes see  sad movies that make me cry. Đôi khi tôi xem những bộ phim buồn khiến tôi khóc.|[00:16.16] I don't like to be sad. Tôi không thích mình buồn.|[00:17.76] I don't like to have a frown on my face. Tôi không thích vẻ buồn bã trên khuôn mặt mình.|[00:20.48] I like to be happy. Tôi thích được vui vẻ.|[00:22.00] I am happy most of the time. Tôi luôn luôn vui vẻ.|[00:24.08] Parties make me happy. Những bữa tiệc khiến tôi vui vẻ.|[00:25.60] Being with my friends makes me happy. Ở bên các bạn của mình khiến tôi vui vẻ.|[00:28.08] Lots of things make me happy. Rất nhiều thứ khiến tôi vui vẻ.|[00:29.92] If someone tells me a joke, I laugh. Nếu ai đó kể cho tôi câu chuyện hài, tôi sẽ cười phá lên.|[00:32.41] I enjoy laughing. Tôi thích cười.|[00:33.76] Funny movies make me laugh. Những bộ phim hài khiến tôi cười.|[00:35.76] I think that people look the best when they smile. Tôi nghĩ rằng, mọi người nhìn đẹp nhất khi họ mỉm cười.|[00:39.12] What kinds of things make you mad? Điều gì khiến bạn phát điên?|[00:40.96] I get mad when my brother breaks one of my toys. Tôi phát điên khi em tôi làm vỡ một trong các đồ chơi của tôi.|[00:44.56] I try not to show it when I get mad. Tôi cố gắng không biểu hiện điều đó khi tôi phát điên.|[00:46.80] My parents get mad at me if I come home late. Bố mẹ tôi phát điên với tôi nếu tôi về nhà muộn.|[00:49.68] I don't think anger is a good emotion. Tôi không nghĩ sự giận dữ là một cảm xúc tích cực.|[00:52.56] It is best to stay calm and talk things over. Sẽ là tốt nhất khi giữ bình tĩnh và thảo luận mọi chuyện.|[00:56.80] Emotions come from inside you, but they show on your face. Cảm xúc đến từ trong con người bạn, nhưng chúng thể hiện trên khuôn mặt bạn.|[01:00.88] People can tell when you are mad, or sad or happy. Mọi người có thể nói khi nào bạn phát điên,  buồn hay hạnh phúc.|[01:04.59] I prefer to look happy. Tôi thích trong mình hạnh phúc.|[01:06.32] Sometimes I even smile when I am feeling sad, and the smile makes me feel a little better. Đôi khi tôi thậm chí còn mỉm cười khi tôi thấy buồn và nụ cười khiến tôi cảm thấy khá hơn chút ít.
Sponsored links