Sponsored links


|[00:00.40]The Lie Lời nói dối.|[00:03.12] Yesterday I told a lie. Tôi đã nói dối ngày hôm qua.|[00:05.92] I don't feel very good about it. Tôi không cảm thấy điều đó là tốt.|[00:08.16] I was bouncing a ball in the kitchen, and the ball bounced up and broke a cup. Tôi làm quả bóng nẩy lên trong bếp và quả bóng bật lại làm vỡ cốc.|[00:12.99] It was one of my mother's best cups, so I was afraid that she would be mad. Đó là một trong những chiếc cốc tốt nhất của mẹ tôi và tôi sợ mẹ tôi sẽ nổi giận.|[00:18.23] I put the broken cup back on the table, and I didn't tell anyone that I had broken it. Tôi đặt cái côc vỡ lên trên bàn và tôi không nói với ai rằng tôi làm vỡ nó.|[00:23.83] That night, my mother asked who had broken the cup. Tối đó, mẹ hỏi ai đã làm vỡ chiếc cốc.|[00:27.52] My brother said, "not me." Anh tôi nói “ Không phải con”|[00:29.60] My sister said, "I didn't do it." Chị tôi nói “ Con không làm việc đó”|[00:32.16] I said, "I didn't break the cup," but I was lying. Tôi nói “ Con không làm vỡ chiếc cốc” nhưng tôi đang nói dối.|[00:36.01] My mother said that we would all be punished, if someone didn't tell the truth and say who broke the cup. Mẹ nói rằng tất cả sẽ đều bị phạt nếu ai dó không nói sự thật và nói ra ai làm vỡ cốc.|[00:42.40] I still did not tell her that I had broken it. Tôi vẫn không nói với mẹ rằng tôi làm vỡ cốc.|[00:45.84] She gave us one more chance, and said that she wasn't mad about the cup; she just Mẹ cho chúng tôi thêm cơ hội, và nói rằng mẹ không giận việc cái cốc; mẹ chỉ|[00:50.96] wanted us to be honest. muốn chúng tôi trung thực.|[00:52.72] I still didn't say anything. Tôi vẫn không nói gì.|[00:55.12] My brother, sister and I all got sent to our rooms. Anh, chị và tôi được cho về phòng của chúng tôi.|[00:58.24] We had to stay in our rooms all morning. Chúng tôi phải ở trong phòng cả buổi sáng.|[01:00.88] My brother said that it wasn't fair. Anh tôi nói rằng điều đó không công bằng.|[01:02.96] I felt very bad because my brother and sister were being punished because of me. Tôi cảm thấy rất tệ vì anh và chị tôi đang bị phạt bởi lỗi của tôi.|[01:08.66] I went to my mother and told her that I had broken the cup. Tôi đến chỗ mẹ và nói rằng tôi làm vỡ chiếc cốc.|[01:12.80] She said that she was not upset about the broken cup. Mẹ nói rằng mẹ không phiền lòng về cái cốc vỡ.|[01:15.52] She knew that it was an accident. Mẹ biết rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.|[01:17.68] She was disappointed in me because I hadn't come forward and told the truth. Mẹ thấy thất vọng ở tôi vì tôi không đứng ra và nói sự thực.|[01:23.22] She said that she wouldn't have punished  me if I had been honest with her. Mẹ nói mẹ đã không phạt tôi nếu tôi thành thật với mẹ.|[01:27.30] I told my brother and sister that I was sorry. Tôi nói xin lỗi anh trai và chị gái tôi.|[01:30.16] I felt bad because they were punished because I was dishonest. Tôi cảm thấy day dứt vì họ bị phạt do tôi không trung thực.|[01:34.86] I told my mother that I was sorry that I had lied to her. Tôi nói với mẹ rằng tôi rất xin lỗi đã nói dối mẹ.|[01:38.56] I told her that I had learned a lesson. Mẹ bảo tôi rằng tôi đã học được một bài học.|[01:41.36] Honesty is the best policy. Trung thực là cách cư xử tốt nhất.|[01:43.76] It is better to tell the truth. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu ta nói sự thực.|[01:45.92] It is not a good feeling when people don't trust you. Cảm giác thật tệ khi ai đó không tin bạn.|[01:48.64] I have learned that lying just hurts people. Tôi học được một điều rằng nói dối chỉ làm tổn thương người khác.|[01:52.40] Sometimes it is hard to be honest, but it is the best way to be. Đôi khi thật khó để trung thực, nhưng đó là điều tốt nhất.
Sponsored links