Sponsored links


|[00:00.32]My Country Đất nước tôi.|[00:03.44] I live in Canada. Tôi sống ở Ca na đa.|[00:05.36] It is a very large country that is made up of ten provinces and three territories. Đó là một đất nước lớn được tạo thành bởi mười tỉnh và ba hạt.|[00:12.55] Most of the provinces  and territories are quite unique. Hầu hết các tỉnh và hạt đều khá riêng biệt.|[00:16.96] For example, in Saskatchewan the land is flat, and it is not surrounded by water. Ví dụ, ở tỉnh Saskatchewan đất bằng phẳng, và nó không được bao bọc bởi nước.|[00:23.76] They grow wheat in Saskatchewan. Người ta trồng lúa mì ở tỉnh Saskatchewan.|[00:26.96] British Columbia has mountains. Tỉnh British Columbia có nhiều núi.|[00:29.84] I have never been to British Columbia, but I hear that it is very beautiful. Tôi chưa bao giờ đến tỉnh British Columbia nhưng tôi nghe nói nó rất đẹp.|[00:35.60] Nova Scotia is on the Atlantic Ocean, so there are many fishermen out there. Tỉnh Nova Scotia ở ngoài Đại Tây Dương, bởi vậy có rất nhiều ngư dân ở đó.|[00:41.76] The people in the provinces are even different from each other. Thậm chí người dân ở các tỉnh cũng khác nhau.|[00:45.20] In Quebec, many of the people speak French. Ở Quebec, nhiều người dân nói tiếng Pháp.|[00:48.96] In the Maritime Provinces, the people like to play their own kind of music. Ở tỉnh gần biển, người dân thích chơi loại âm nhạc của riêng họ.|[00:55.18] They play fiddles and accordions, and many of them dance very well. Họ chơi vĩ cầm hoặc đàn xếp và rất nhiều người nhảy giỏi.|[01:01.12] Nunavut is in the north,  so life is quite different there. Nunavut ở phía bắc, bởi vậy cuộc  sống khá khác biệt so với nơi đây.|[01:06.28] The people who live in the new territory  of Nunavut are very close to wildlife. Người dân sống ở hạt mới Nunavut rất gần  với thiên nhiên.|[01:13.01] They do a lot of hunting and fishing. Họ chủ yếu săn bán và đánh bắt cá.|[01:16.48] It can get very cold up in the Arctic where Nunavut is. Thời tiết có thể rất lạnh ở vùng Cực Bắc nơi có hạt Nunavut.|[01:22.08] I live in Ontario. Tôi sống ở Ontario.|[01:24.56] Even within Ontario life can be quite different. Thậm chí ngay ở Ontarro cuộc  sống cũng khá khác biệt.|[01:28.71] The capital of Ontario is Toronto. Thủ phủ của Ontario là Toronto.|[01:31.30] Toronto is a very busy city  with lots of apartments, offices and shops. Toronto là thành phố rất nhộn nhịp với rất nhiều căn hộ, văn phòng và cửa hàng.|[01:39.99] Toronto is an exciting place, and it has a lot to offer. Toronto là một nơi thú vị và nó có nhiều thứ để mời gọi.|[01:43.74] There are theatres and restaurants to suit every taste. Có các rạp hát, nhà hàng để thỏa mãn thị hiếu và khẩu vị mỗi người.|[01:48.15] The culture in Toronto is very diverse. Văn hóa ở Toronto rất đa dạng.|[01:51.68] If you drive a few miles north of Toronto,  you will find places that are tranquil and peaceful. Nếu bạn lái xe vài dặm lên phía bắc Toronto, bạn sẽ thấy những nơi yên tĩnh và thanh bình.|[02:00.40] Many people leave Toronto on the weekends and drive to their cottages where they find rest and relaxation. Nhiều người ra khỏi Toronto vào cuối tuần và lái xe tới ngôi nhà ở ngoại ô của họ để thư giãn và nghỉ ngơi.|[02:09.12] Canada is made up of many different cultures. Ca na đa được tạo nên bởi nhiều văn hóa khác nhau.|[02:12.96] People of many different ethnic backgrounds live in harmony in Canada. Người dân của những dân tộc khác nhau cùng chung sống hài hòa ở Canađa.|[02:18.88] That is why I like Canada. Đó là lý do tại sao tôi thích Canađa.|[02:21.44] In Canada we celebrate our differences. Ở Ca na đa chúng tôi tôn trọng sự khác biệt.
Sponsored links