Sponsored links


|[00:00.34]My Dad Bố tôi|[00:03.12] My dad is the man whom I respect the most in my life. Bố tôi là người tôi suốt đời kính trọng.|[00:07.23] He works very hard to make the money that supports us. Bố đã làm việc vất vả để kiểm tiền nuôi dưỡng chúng tôi.|[00:10.69] My mother has a job too, and she also works very hard. Mẹ tôi cũng có một công việc và mẹ cũng làm việc rất vất vả.|[00:14.45] My dad is the principal of a high school. Bố tôi là hiệu trưởng của một trường trung học.|[00:16.86] He works at the school all day, and often has to go to meetings at night. Bố làm việc cả ngày tại trường và thường phải đi gặp mặt vào buổi tối.|[00:22.22] He deals with parents, students and staff. Bố gặp mặt các bậc phụ huynh, sinh viên và nhân viên.|[00:24.49] There is always something that he has to deal with. Luôn có một sự việc nào đó mà ông cần giải quyết.|[00:27.47] He has a lot on his mind. Bố có nhiều điều phải suy nghĩ|[00:28.67] It doesn't matter how much work my dad has to do; he always has time for my brothers, my sister and me. Bất kể bố phải làm việc nhiều bao nhiều chăng nữa, bố luôn dành thời gian cho các anh tôi, chị tôi và tôi.|[00:37.87] If I go to him with a problem, he will sit down and discuss it with me. Nếu tôi đến gặp bố khi có vấn đề, bố sẽ ngồi xuống và thảo luận vấn đề đó với tôi.|[00:41.06] He doesn't yell. Bố không la mắng.|[00:42.06] He is always very logical, and he tries to think of the best way to deal with things. Bố luôn luôn rất hợp lý và bố bố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề.|[00:47.70] My dad is a very patient man. Bố tôi là một người kiên nhẫn.|[00:49.86] Once, I spilled some ink on some papers that he was working on. Một lần, tôi làm đổ một ít mực lên mấy trang giấy mà bố đang làm việc.|[00:53.49] I thought that he would be mad, but he didn't get angry. He said that it was okay. Tôi nghĩ rằng bố sẽ nổi xung lên, nhưng bố không hề giận dữ. Bố nói không sao cả.|[00:58.69] He takes time out to do things with us. Bố dành thời gian để làm các thứ với chúng tôi.|[01:00.81] He has taken my brothers fishing. Bố đưa các anh trai tôi đi câu cá.|[01:02.21] He takes me to the arena to skate, and he helps my sister to write her essays and assignments. Bố đưa tôi đến sân thể thao để trượt băng và giúp chị tôi viết bài luận và làm bài tập.|[01:08.41] He always makes us laugh, and he makes us feel like we are very special to him. Bố luôn khiến chúng tôi cười và bố khiến chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất đặc biệt với bố.|[01:14.03] He is a very good father, and on Father's Day I always buy him a card that tells him just how much he means to me. Bố là người cha rất tốt, và vào ngày của Cha tôi luôn mua cho bố một tấm thiệp để nói cho bố biết bố có ý nghĩa với tôi rất nhiều.|[01:20.82] I think it is important to have good parents. Tôi nghĩ có bố mẹ tốt thật là quan trọng.|[01:23.54] I hope that when I have children I will be a good parent like my parents are to me. Tôi hi vọng rằng khi tôi có con tôi sẽ trở thành một phụ huynh tốt như bố mẹ đối với tôi.|[01:28.55] Parents give children the foundation that they need to live good lives. Bố mẹ cho con cái một nền tảng mà chúng cần để sống một cuộc đời tốt đẹp.
Sponsored links