Sponsored links


|[00:00.24]A Surprise Điều bất ngờ.|[00:03.12] Last Friday my dad came home from work and said that he had a surprise for us. Thứ Sáu tuần trước, bố tôi trở về nhà từ chỗ làm và nói rằng bố có một điều bất ngờ cho chúng tôi.|[00:08.08] We tried to guess what the surprise might be. Chúng tôi thử đoán điều bất ngờ đó là gì.|[00:10.80] My brother guessed that we were going out for dinner. Em trai tôi đoán rằng chúng tôi sắp đi ăn ở bên ngoài.|[00:13.27] My dad said "no." Bố nói “ Không”|[00:14.56] My other brother asked if my father had tickets to a hockey game. Em trai kia hỏi bố có phải bố đã mua vé đi  xem khúc côn cầu.|[00:18.83] My dad said "no." Bố nói “Không”.|[00:20.00] My sister asked if we were going on a trip. Chị tôi hỏi có phải chúng tôi sắp đi chơi không.|[00:23.20] My dad said "no." Bố nói “Không”.|[00:24.80] My mother knew what the surprise was, so she just stood and smiled at us. Mẹ tôi biết điều bất ngờ đó là gì, nên mẹ chỉ đứng nhìn và mỉm cười.|[00:29.92] I guessed that we might be getting a swimming pool. Tôi đoán rằng chúng tôi sắp tới hồ bơi.|[00:32.17] My dad said "no." Bố nói “Không”.|[00:34.96] We were getting very frustrated trying to guess what the surprise might be. Chúng tôi sắp nản chí khi cố đoán xem điều bất ngờ là gì.|[00:39.28] My brother asked how big the surprise was. Anh trai tôi hỏi điều bất ngờ lớn thế nào.|[00:42.16] My dad said that the surprise was quite small. Bố tôi bảo điều bất ngờ khá nhỏ.|[00:45.28] We were not sure what the surprise could be. Chúng tôi không chắc điều bất ngờ có thể là gì.|[00:48.16] "Will we all like it?" I asked. “Tất cả chúng ta sẽ thích nó chứ?” tôi hỏi.|[00:50.64] "Yes" my dad replied. “Đúng” bố đáp lại.|[00:52.40] Every one of you will love this surprise. Mỗi người các con sẽ thích sự ngạc nhiên này.|[00:55.20] We heard a noise. Tôi nghe thấy một tiếng động.|[00:56.48] It was a crying noise. Đó là một tiếng kêu.|[00:58.16] "Your surprise wants to see you," my dad said. “Sự bất ngờ của các con muốn nhìn thấy các con” bố nói.|[01:01.04] He opened the door to the bedroom, and a tiny puppy came running out. Bố mở cánh cửa phòng ngủ và một chú chó nhỏ chạy ra.|[01:05.06] We were all very excited. Chúng tôi đều rất phấn khích.|[01:06.72] Our surprise was a puppy. Điều ngạc nhiên của chúng tôi là một em cún nhỏ.|[01:08.64] It was a little baby spaniel. Nó là một em cún Tây Ban Nha nhỏ xíu|[01:10.48] The puppy loved all of us. Em cún nhỏ yêu mến tất cả chúng tôi.|[01:12.16] She ran around and licked all of our faces. Em chạy quanh và liếm lên mặt tất cả chúng tôi.|[01:14.88] We had always wanted a dog. Chúng tôi đã luôn muốn có một chú cún.|[01:16.96] We take turns feeding the puppy  and taking her out for walks. Chúng tôi thay nhau cho em cún  ăn và đẫn em ra ngoài đi dạo.|[01:20.83] She is growing quickly and will soon be an adult dog. Em lớn rất nhanh và sẽ sớm trở thành một cô gái.|[01:24.40] We all agree that the puppy was the nicest surprise that my dad could have given us. Chúng tôi đều đồng ý rằng em cún là điều ngạc nhiên thú vị nhất mà bố tôi có thể dành cho chúng tôi.
Sponsored links