Sponsored links


|[00:00.24]Opposites Sự đối lập|[00:02.88] Some things are opposites of each other. Một số thứ thì đối lập với nhau.|[00:05.36] The opposite of black is white. Đối lập của đen là trắng.|[00:07.68] The opposite of happy is sad. Đối lập của vui là buồn.|[00:10.16] If I am at the opposite side of the room from you, it means that I am at the other side of the room than you are on. Nếu tôi ở phía đối lập của căn phòng so với bạn, nó có nghĩa là tôi ở bên kia của căn phòng mà bạn đang ở trong.|[00:16.46] The opposite of up is  down and the opposite of left is right. Đối lập của trên là dưới, đối lập của trái là phải.|[00:21.12] Do you know  what the opposite of young would be? Bạn có biết đối lập của trẻ là gì không?|[00:24.08] Old is the opposite of young. Già là đối lập của trẻ.|[00:26.40] What is the opposite of dirty? Đối lập của bẩn là gì?|[00:28.48] Clean is the opposite of dirty. Sạch là đối lập của bẩn.|[00:31.28] Big is the opposite of small. To là đối lập của nhỏ.|[00:33.92] Man is the opposite of woman. Đàn ông là đối lập của đàn bà.|[00:36.40] Boy is the opposite of girl. Cậu bé là đối lập của cô bé.|[00:39.20] Sometimes people think the opposite things than other people. Đôi khi con người nghĩ những điều đối lập hơn những người khác.|[00:42.80] Someone might be wrong and someone might be right. Ai đó có thể đúng và ai đó có thể sai.|[00:45.92] The opposite of mother is father. Đôi lập của mẹ là bố.|[00:48.48] See if you can think of some opposites. Hãy thử nếu bạn có thể nghĩ ra một số sự đối lập.|[00:51.28] It is cold in the winter, and it is hot in the summer. Mùa dồng thì lạnh và mùa hè thì nóng.|[00:54.32] My father is very tall,  and my brother is very short. Bố tôi thì rất cao và anh tôi thì rất thấp.|[00:59.44] A rock is hard, but a pillow is soft. Viên đá thì cứng nhưng chiếc gối lại mềm|[01:03.04] An ocean is deep, but a puddle is shallow. Đại dương thì sâu nhưng vũng nước thì nông.|[01:06.56] I might tell the truth, but I might tell a lie. Tôi có thể nói sự thật nhưng tôi có thể nói dối.|[01:10.16] All of these things are opposites. Tất cả những điều này là đối lập.|[01:12.88] The morning is bright, but the night is dark. Buổi sáng thì sáng sủa nhưng buổi tối thì tối đen.|[01:15.84] A feather is light, but an elephant is heavy. Lông chim thì nhẹ nhưng con voi thì nặng.|[01:19.76] Sugar is sweet, but a lemon is sour. Đường thì ngọt nhưng chanh thì chua.|[01:23.04] A jet plane is fast, but a turtle is slow. Máy bay phản lực thì nhanh nhưng con  rùa lại rất chậm chạp.|[01:26.74] I can go out in the day,  or I can go out at night. Tôi có thể ra ngoài vào  ban ngay hoặc tôi có thể ra ngoài vào ban đêm.|[01:30.17] I might love to swim, or I might hate to swim. Tôi có thể thích bơi hoặc tôi có thể ghét bơi.|[01:33.12] It is interesting to see how many  opposites you can think up. Thật thú vị khi thấy có bao nhiêu  sự đối lập bạn có thể nghĩ ra.|[01:36.84] I could say hello, but I think it's time to say goodbye. Tôi có thể nói xin chào,  nhưng tôi nghĩ đã tới lúc nói lời tạm biệt.
Sponsored links