Sponsored links


|[00:00.16]When I Grow Up Khi tôi trưởng thành.|[00:03.28] I have been thinking about what I'd like to be when I grow up. Tôi luôn luôn nghĩ về việc tôi muốn làm gì khi tôi trưởng thành.|[00:07.68] There are so many choices. Có quá nhiều lựa chọn.|[00:10.24] I could be a principal like my father. Tôi có thể làm hiệu trưởng như bố.|[00:13.60] I could be a teacher. Tôi có thể là giáo viên.|[00:15.52] I like animals. Tôi thích các loài vật.|[00:17.36] Maybe I should be a veterinarian. Có lẽ tôi có thể sẽ là một bác sĩ thú y.|[00:20.40] My cat just went to the veterinarian to get her shots. Con mèo của tôi vừa tới chỗ bác sĩ thú y để tiêm.|[00:23.12] I don't think my cat was too happy to be there. Tôi không nghĩ rằng nó vui khi ở đó.|[00:26.56] I could be a farmer and grow vegetables. Tôi cũng có thể trở thành một nông dân và trồng rau.|[00:31.28] Maybe I could be a doctor and cure people. Có lẽ tôi có thể làm một bác sĩ và cứu chữa cho mọi người.|[00:34.49] If I was good enough, I could be a famous sports person or a singer. Nếu tôi đủ giỏi, tôi có thể trở thành một vận động viên thể thao hoặc một ca sĩ nổi tiếng.|[00:39.79] I could be an actor on television or in the movies. Tôi có thể là một diễn viên trên truyền hình hoặc trong các bộ phim.|[00:44.14] Maybe I would like to be a policeman or a fireman. Có lẽ tôi muốn trở thành cảnh sát hoặc lính cứu hỏa.|[00:48.48] I could rescue people. Tôi có thể cứu mọi người.|[00:50.32] I can play the piano. Tôi có thể chơi piano.|[00:52.40] Maybe I should be a musician. Có lẽ tôi sẽ trở thành nhạc sĩ.|[00:55.60] I could be a lawyer. Tôi có thể là luật sự.|[00:57.12] I sometimes watch shows about lawyers defending people. Đôi khi tôi xem các chương trình về luật sư bảo vệ mọi người.|[01:01.04] Lawyers have to be able to speak well. Luật sư phải có khả năng hùng biện tốt.|[01:04.32] I could be a carpenter and work with wood, or I could be  a welder and work with metal. Tôi có thể thành một thợ mộc, làm việc với gõ, hoặc tôi có thể là thợ hàn và làm việc với kim loại.|[01:10.32] There are just so many jobs. Có quá nhiều công việc.|[01:13.84] I could work in a restaurant. Tôi có thể làm việc trong nhà hàng.|[01:15.68] I could cook food, or I could serve food. Tôi có thể nấu ăn, hoặc tôi có thể phục vụ thức ăn.|[01:19.30] I could be an airline pilot or the captain of a ship. Tôi có thể trở thành phi công hoặc thuyền trưởng.|[01:23.36] I could be a repairman or an artist. Tôi có thể là một người thợ sửa chữa hoặc một nghệ sĩ.|[01:26.17] The world is full of jobs. Thế giới có thật nhiều công việc.|[01:28.72] Some of the jobs require a lot of education. Một số công việc yêu cầu nhiều học vấn.|[01:32.72] Some require a little bit of training, and some require a lot of training. Một số yêu cầu được đào tạo qua và một số yêu cầu đào tạo nhiều.|[01:37.52] It's all up to me. Nó tất cả đều do tôi.|[01:39.68] I can be whatever I want to be. Tôi có thể trở thành bất cứ cái gì tôi muốn.
Sponsored links