Sponsored links


|[00:00.24]Favorite Colours Màu sắc yêu thích|[00:02.40] My very favorite colour is purple. Màu sắc mà tôi thích nhất là màu tía.|[00:05.36] There are not a lot of things that are purple. Không có nhiều thứ có màu tía.|[00:08.08] Some grapes are purple. Một số trái nho có màu tía.|[00:10.08] Sometimes the sky looks purple. Đôi khi bầu trời có màu tía.|[00:13.20] My second favorite colour is blue. Màu tôi thích thứ hai là màu xanh lục.|[00:16.00] Some things are blue. Một số thú có màu xanh lục.|[00:17.84] The sky is blue, and water is blue. Bầu trời có màu xanh lục và nước biển có màu xanh lục.|[00:21.20] Many people have blue eyes. Nhiều người có mắt màu xanh lục.|[00:24.72] Green is a very common colour in nature. Xanh lam là mùa rất phổ biến trong tự nhiên.|[00:28.08] Trees are green in the summer. Cây cối có màu xanh lam vào mùa hè.|[00:30.16] Some trees are green all year long. Một số cây màu xanh lam quanh năm.|[00:33.52] Grass is green. Có có màu xanh lam.|[00:35.12] Sometimes water looks green. Đôi khi nước dường như có màu xanh lam.|[00:37.76] Many People have green eyes. Nhiều người có mắt màu xanh lam.|[00:40.40] Many vegetables are green. Nhiều loại rau có màu xanh lam.|[00:42.72] Broccoli, cabbage, beans, lettuce, peas, and cucumbers are all green. Bông cải xanh, bắp cải, đỗ xanh, rau riếp, đậu Hà Lan và dưa chuột đều có màu xanh lam.|[00:49.76] Green vegetables are very good for you. Các loại rau xanh lam rất tốt cho bạn.|[00:53.20] Yellow is a bright colour. Vàng là một màu tươi sáng.|[00:55.44] The sun looks yellow. Mặt trời có vẻ như màu vàng.|[00:57.12] Bananas are yellow. Những trái chuối có màu vàng.|[00:59.20] Some people have yellow hair. Một số người có tóc màu vàng.|[01:01.52] Daffodils and dandelions are yellow. Hoa thủy tiên và bồ công anh màu vàng.|[01:05.28] White is a common colour, especially in the winter. Trắng là một màu phổ biến, đặc biệt là vào màu đông.|[01:09.12] Snow is white. Tuyết màu trắng.|[01:10.72] Clouds are white. Các đám mây màu trắng.|[01:12.56] Polar bears, some dogs and some cats are white. Gấu Bắc Cực, một số chú chó, một số chú mèo màu trắng.|[01:16.24] There are white flowers that grow. Có một số loài hoa màu trắng.|[01:19.84] Some flowers are red. Một số loài hoa màu đỏ.|[01:22.00] Roses can be red. Những bông hoa hồng có thể là màu đỏ|[01:24.08] Blood is red. Máu màu đỏ.|[01:26.08] Sometimes the sky is red at night or in the morning. Đôi khi bầu trời màu đỏ vào ban đêm hoặc vào buổi sáng.|[01:30.48] Artists use all these colours to make beautiful paintings. Các nghệ sĩ sử dụng tất cả những màu sắc này để tạo nên những bức tranh đẹp.|[01:34.56] Nature used all these colours to make the beautiful earth. Thiên nhiên sử dụng tất cả những màu sắc này để tạo lên trái đất xinh đẹp.|[01:38.24] We are fortunate to be surrounded by beauty. Chúng ta thật may mắn được bao quanh bởi sắc đẹp.|[01:41.36] We should do our part to make sure that nature stays beautiful and clean. Chúng ta nên góp sức mình để đảm bảo rằng thiên nhiên sẽ sạch đẹp.
Sponsored links