Sponsored links


|[00:00.24]Making Friends Kết bạn|[00:02.40] I used to be very shy. Tôi đã từng hay xấu hổ.|[00:04.72] I would not go up to someone that I did not know and say hello. Tôi sẽ không đến gần ai mà tôi không biết để nói xin chào.|[00:09.28] I was afraid that people would not want to talk to me. Tôi sợ rằng mọi người không muốn nói chuyện với tôi.|[00:13.04] I have changed. Tôi đã thay đổi.|[00:14.80] I have become less shy. Tôi trở lên ít xấu hổ hơn.|[00:17.36] I have learned that making friends is easy to do. Tôi đã biết rằng thật dễ để kết bạn.|[00:20.32] All you have to do is say hello. Tất cả những điều bạn cần phải làm là nói xin chào.|[00:24.48] Most people will respond to a smile and a friendly hello. Hầu hết mọi người sẽ đáp lại một nụ cười và một câu xin chào thân thiện.|[00:28.48] People will begin to talk to you about little things in their lives. Mọi người bắt đầu nói chuyện với bạn về những điều bé nhỏ trong cuộc sống của họ.|[00:32.64] You will soon realize that you have something in common with that person. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn có điểm gì đó chung với những người này.|[00:37.28] Whenever I start talking to a new person I find that there is some interest that we share. Mỗi khi tôi bắt đầu nói chuyện với một người mới, tôi nhận ra rằng có một số điều chúng tôi cùng quan tâm.|[00:42.46] Maybe we know some of the same people, or we went to the same school. Có thể chúng tôi cùng quen một số người, hoặc đã từng đi học chung một trường.|[00:47.29] Often we find that we like the same music or the same movies. Chúng tôi thường nhận thấy chúng tôi thích cùng một loại nhạc các bộ phim giống nhau.|[00:51.88] It is easy to have a conversation with someone  once you find a topic that you both can relate to. Thật dễ dàng để bắt chuyện với ai đó khi bạn đã tim ra chủ đề cả hai cùng quan tâm.|[01:00.08] The most important part to making friends is to listen to what the other person says. Điều quan trọng nhất khi kết bạn là lắng nghe người kia nói gì.|[01:05.52] If you take an interest in them, they are sure to take an interest in you. Nếu bạn tỏ ra thích ai đó, họ chắc chắn cũng sẽ thích bạn.|[01:10.56] I have learned many things from meeting people. Tôi đã học được nhiều thứ nhờ gặp gỡ mọi người.|[01:13.92] I have had many fascinating conversations, and I have made a lot of good friends. Tôi đã có nhiều buộc nói chuyện vui vẻ, và tôi đã kết được nhiều bạn.|[01:21.20] One day a girl came up to me and said that she was lost. Một hôm một cô gái đến chỗ tôi và nói bạn ấy bị lạc đường.|[01:24.55] She couldn't find her way to her English class. Bạn không thể tìm thấy lối đi về lớp tiếng Anh.|[01:27.36] I said that I was going to that class too. Tôi nói rằng tôi cũng sắp đi tới lớp đó.|[01:30.08] I told her to come with me. Tôi bảo cô ấy cùng đi với tôi.|[01:31.92] We began talking, and we became very good friends. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và trở thành bạn tốt.|[01:35.68] That was a few years ago. Chuyện này xảy ra cách đây mấy năm.|[01:37.60] She is still one of my best friends. Đến giờ cô ấy vẫn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.|[01:41.44] Just think, if she hadn't been lost we might never have become friends. Thử nghĩ mà xem, nếu cô ấy không bị lạc, chúng tôi có thể không bao giờ trở thành bạn.
Sponsored links